Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 2015

 • 2015:1073 Lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
 • 2015:1074 Förordning om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
 • 2015:109 Förordning om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
 • 2015:135 Lag om avtal mellan Sverige och Dominica om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2015:136 Lag om avtal mellan Sverige och Uruguay om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2015:137 Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2015 års omval
 • 2015:139 Förordning om fördelning av statliga medel för innovationskontor vid universitet och högskolor
 • 2015:141 Förordning om stöd till enskilda vägar med anledning av branden i Västmanlands län sommaren 2014
 • 2015:152 Förordning med instruktion för Svenska institutet
 • 2015:155 Förordning om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst
 • 2015:17 Förordning om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
 • 2015:18 Förordning om fartygsåtervinning
 • 2015:195 Förordning om ett nationellt informationssystem för skolväsendet
 • 2015:197 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor
 • 2015:198 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor
 • 2015:208 Förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation
 • 2015:210 Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag
 • 2015:211 Förordning om statligt stöd till regionala investeringar
 • 2015:212 Förordning om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • 2015:213 Förordning om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion
 • 2015:215 Förordning om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning
 • 2015:216 Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader
 • 2015:218 Förordning om statsbidrag till folkbildningen
 • 2015:219 Lag om avtal mellan Sverige och Marshallöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2015:220 Lag om avtal mellan Sverige och Costa Rica om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2015:225 Förordning om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
 • 2015:236 Förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
 • 2015:257 Förordning om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
 • 2015:260 Lag om upphävande av Elsäkerhetverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2002:1) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör
 • 2015:266 Lag om lokala aktionsgrupper
 • 2015:280 Lag om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen
 • 2015:284 Förordning med instruktion för Socialstyrelsen
 • 2015:3 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2015:305 Förordning om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen
 • 2015:307 Förordning om ersättning för skyddsutrustning och installation av skyddsutrustning i järnvägens kommunikationssystem
 • 2015:315 Läkemedelslag
 • 2015:338 Lag om internationell järnvägstrafik
 • 2015:381 Tillkännagivande av Färöarnas och Grönlands anslutning till den nordiska konventionen om social trygghet av den 12 juni 2012
 • 2015:400 Havsplaneringsförordning
 • 2015:403 Förordning om statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
 • 2015:404 Förordning om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan
 • 2015:406 Förordning om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
 • 2015:407 Förordning om lokalt ledd utveckling
 • 2015:42 Förordning om statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling
 • 2015:45 Förordning om ansökan om och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
 • 2015:49 Förordning med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • 2015:51 Lag om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
 • 2015:54 Förordning om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
 • 2015:58 Förordning om föreskrifter rörande försäljning och förstöring av fordon
 • 2015:61 Förordning om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet
 • 2015:62 Lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
 • 2015:63 Lag om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet
 • 2015:70 Förordning om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
 • 2015:72 Förordning om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet
 • 2015:96 Lag om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen