Successionsordning (1810:0926);

SFS nr
1810:0926
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1810-09-26

Vi CARL, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung &c. &c. &c.,
arvinge till Norge, hertig till Schleswig Holstein, Stormarn och
Ditmarsen, greve till Oldenburg och Delmenhorst &c. &c., göre
veterligt: att, sedan Riksens Ständer enhälligt antagit och fastställt
den successionsordning, varefter den högborne furstes, Svea rikes
utkorade kronprins, hans kungl. höghet prins JOHAN BAPTIST JULII
manliga bröstarvingar skola äga rätt till den svenska tronen, samt
Sveriges rikes styrelse tillträda, och denna grundlag till Vårt nådiga
gillande blivit överlämnad, have Vi, i kraft av den enligt 85 § i
regeringsformen Oss tillkommande rättighet, velat denna av Riksens
Ständer samtyckta successionsordning härmed antaga, gilla och
bekräfta, alldeles såsom den ord för ord härefter följer:

Successionsordning,

varefter den högborne furstes, Svea rikes utkorade kronprins, hans
kungl. höghets, prins JOHAN BAPTIST JULII av Ponte-Corvo manliga
bröstarvingar skola äga rätt till den kungl. svenska tronen, samt att
Svea rikes styrelse tillträda; av Konung och Riksens Ständer gjord och
fastställd på urtima riksdagen i Örebro den 26 september 1810.

Vi efterskrivne Svea rikes Ständer, grevar, friherrar, biskopar,
ridderskap och adel, klerkeri, borgerskap och menige allmoge, som nu
här i Örebro till allmän urtima riksdag församlade äro, göre
veterligt: att, sedan den högborne fursten, Svea rikes utkorade
kronprins, hans kungl. höghet prins CARL AUGUST utan manlige
bröstarvingar avlidit, och vi även genom den, under den 21 augusti
1810, upprättade förening och valakt, utkorat den högborne furste,
prins JOHAN BAPTIST JULIUS av Ponte-Corvo, till Svea rikes kronprins,
att på de villkor, så väl nyssnämnda valakt, som ock högbemälde
furstes till avgivande av oss föreskrivna försäkran förmå och
innehålla, Hans Kungl. Maj:t Vår nu regerande allernådigste Konung och
Herre, Carl den XIII:e, efter dess dödliga frånfälle (varmed den
Högste Guden nådeligen länge fördröje) i regeringen över Svea rike
samt detsamma underlydande länder efterträda, till Sveriges Konung
krönas och hyllas, samt riket styra; alltså hava vi för hans kungl.
höghets JOHAN BAPTIST JULII, furstens av Ponte-Corvo, äkta manliga
bröstarvingar, härmed velat upprätta och fastställa denna ordning för
successionen till Sveriges krona och regering, på sätt och med villkor
här nedanföre uttryckligen stadgas.

§ 1. Successionsrätt till Sveriges tron tillkommer manliga och
kvinnliga efterkommande till kronprins Johan Baptist Julii, sedermera
Konung Karl XIV Johans, avkomling i rätt nedstigande led, Konung Carl
XVI Gustaf. Äldre syskon och äldre syskons efterkommande ha därvid
företräde framför yngre syskon och yngre syskons efterkommande. Lag
(1979:935).

§ 2. Vad i denna successionsordning är stadgat om Konungen skall, om
Drottning är statschef, gälla henne. Lag (1979:935).

§ 3. upphävd genom lag (1979:935).

§ 4. Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att
Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den,
uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes
beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar
och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom
riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner,
vare från all successionsrätt utesluten. Lag (1979:935).

§ 5. Prins och prinsessa av det kungl. huset må ej gifta sig, med
mindre regeringen på hemställan av Konungen därtill lämnat samtycke.
Sker det ändock, have han eller hon förverkat arvsrätt till riket för
sig, barn och efterkommande. Lag (1979:935).

§ 6. upphävd genom lag (1979:935).

§ 7. Tronföljaren må ej anträda resa utrikes utan Konungens vetskap
och samtycke. Lag (1921:21).

§ 8. Prins och prinsessa av kungl. svenska huset må ej, utan Konungens
och riksdagens samtycke, bliva regent i utländsk stat, vare sig genom
val, arv eller gifte. Sker annorlunda, vare han eller hon samt
efterkommande ej berättigade att succedera till svenska tronen. Lag
(1979:935).

§ 9. upphävd genom lag (1974:154).

Till yttermera visso, att vi allt detta föreskrivna så belevat och
beslutit, have vi samtlige Svea rikes Ständer detta underskrivit och
beseglat; som skedde i Örebro den tjugusjätte dagen i september månad,
år efter Kristi börd, ett tusende åttahundrade och på det tionde.

Detta allt, som föreskrivet står, vele Vi ej allenast själve för
orygglig grundlag antaga, utan bjude och befalle jämväl i nåder, att
alle de, som Oss och Våre efterträdare samt riket med huldhet, lydno
och hörsamhet förbundne äre, böra denna successionsordning erkänna,
iakttaga, efterleva och hörsamma. Till yttermera visso have Vi detta
med egen hand underskrivit och bekräftat, samt Vårt kungl. insegel
låtit veterligen hänga här nedanföre, som skedde i Örebro, den
tjugosjätte dagen i september månad, året efter Vår Herres och
Frälsares Jesu Kristi börd, det ett tusende åttahundrade och på det
tionde.