Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

SFS nr
1845:50 s.1
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1845-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:674

1 § Vill den, som tillhandlar sig lösören och tillåter, att
desamma få i säljarens vård kvarbliva, att vad han tillhandlat
sig skall fredas från utmätning för säljarens skuld och i
händelse av dennes konkurs från boets tillgångar avskiljas,
upprätte skriftlig avhandling om köpet med förteckning å de
köpta persedlarna och vittnens underskrift. Han skall inom en
vecka därefter i ortstidning inom den ort, där säljaren bor,
låta införa kungörelse om avhandlingen med uppgift om säljarens
och köparens namn och yrken, dagen då köpeavhandlingen blivit
uppgjord samt köpeskillingens belopp. Avhandlingen jämte bevis
om att kungörelsen införts i ortstidning skall inom åtta dagar
från den dag då kungörelsen skedde ges in för registrering till
Kronofogdemyndigheten. Lag (2006:674).

2 § Vid överklagande av kronofogdemyndighetens beslut tillämpas 18
kap. utsökningsbalken. Lag (1996:249).

3 § Är köpeavhandling så upprättad och behandlad, som i 1 §
sägs, men inträffar utmätning inom trettio dagar efter det
avhandlingen gavs in till Kronofogdemyndigheten, eller försätts
säljaren i konkurs efter ansökning, som gjorts inom sagda tid,
är den sålda egendomen ej fredad från att utmätas eller att
räknas till konkursboet. Detsamma gäller, när ansökan om
företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om
företagsrekonstruktion gjorts inom nämnda tid och konkurs följt
på ansökan, som gjorts under företagsrekonstruktionen eller
inom tre veckor från det att rätten beslutat att
företagsrekonstruktionen skall upphöra. Görs efter utgången av
den i första punkten angivna tiden jäv mot köpeavhandling,
vilken är så upprättad och behandlad, som nyss sagts, är, om
jävet görs vid utmätningstillfälle, fordringsägaren skyldig
att, om han vill fullfölja jävet, inom en månad därefter väcka
talan mot såväl säljaren som köparen vid tingsrätten i den ort
där egendomen finns. Gör han inte det, har han förlorat sin
talan. Godset skall genast beläggas med kvarstad och sökanden
skall, om han vill att åtgärden skall bestå, inom fjorton dagar
efter utmätningsförrättningen hos Kronofogdemyndigheten ställa
full borgen för den kostnad och skada, som kan orsakas av
kvarstaden. Var säljarens egendom avträdd till konkurs, skall
vad om återvinning av lös egendom till konkursbo är stadgat i 4
kap. 19 och 20 §§ konkurslagen (1987:672) äga motsvarande
tillämpning.

Vad som nu sagts om konkurs äger motsvarande tillämpning om i
stället offentligt ackord fastställes. I fråga om talan med
anledning av ackordsförhandling tillämpas 3 kap. 6 och 7 §§
lagen om företagsrekonstruktion. Lag (2006:674).

3 a § Har upphävts genom lag (2003:532).

4 § Utan hinder därav, att med köpehandling om lös egendom blivit så
förfaret, som här ovan sagt är, äge rätten efter omständigheterna pröva
avhandlingens giltighet. Lag (1970:442).

Övergångsbestämmelser

1970:442

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971. Har kungörande i kyrka
om lösöreköp skett före lagens ikraftträdande, gäller äldre bestämmelser
beträffande det köpet.

1996:249

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Beträffande köpeavhandling
som visats upp för kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet gäller
äldre bestämmelser.

1996:767

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.

2. Har god man förordnats enligt ackordslagen (1970:847) före
ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.

2006:674

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Äldre föreskrifter i
1 § om behörig kronofogdemyndighet gäller fortfarande för
registrering som skett före ikraftträdandet.