/r1/ Kungl. Maj:ts Förordning (1851:55 s.4) angående sättet för uppsägning av förbindelser, för vilka flera är ansvariga;

SFS nr
1851:55 s.4
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1851-12-20

Hafwa flera förbundit sig att, en för alla och alla för en, betala gäld
och ifall förfallotid efter uppsägning beräknas; ware uppsägning, som
hos endera sker, ej mot de andra gällande. Har löftesman åtagit sig
annans gäld, som sin egen, må, der förfallotiden efter uppsägning jemväl
beräknas skall, uppsägning, som hos endera sker, ej eller mot den andra
gälla. Lag samma ware och der flera, en för alla och alla för en, ingått
sådan borgen, som sagd är, för gäld, som efter uppsägning betalas bör.