Skrivelsen (1878:bih. 56 s.1) angående de å kronoparkerna i Arvidsjaurs socken belägna hemman och nybyggen tillhöriga ängar m.m.

SFS nr
1878:bih. 56 s. 1
Departement/myndighet
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
1878-07-12

Sedan i enlighet med en af Arvidsjaurs socknemän vid sammanträde den 1
September 1877 rörande afvittringsgöromålens fortsättning inom socknen
framstäld önskan I, uti memorial den 13 September samma år, i
underdånighet hemstält bland annat, hvarom nu ej är fråga, dels att de
flera eller färr å kronoparkerna i Arvidsjaurs socken förekommande,
hemman och nybyggen tillhöriga, spridda ängar måtte få bibehållas under
hemman eller nybygge, utan att dessa ängar behöfde genom särskilda
rågångar från kronoparkerna afskiljas, samt att dessa ängar finge blott
såsom ett skifte räknas, dels ock att virke för de å sådana
ängar behöfliga hägnader, hässjor och hölador måtte på
revierförvaltarens anvisning konstnadsfritt få afhemtas från
omkringliggande kronoparker; så och efter det Landtmäteristyrelsen
afgifvit infordradt underdånigt utlåtande, har Skogsstyrelsen uti
underdånig skrifvelse den 3 December 1877, med öfverlemnande af
jägmästarens i orten yttrande i ämnet, för egen del i underdånighet
anfört, att på den ståndpunkt, hushållningen å de vidsträckta
kronoskogarne i lappamarkerna till följd af dervarande förhållanden sig
befunne och antagligen under lång tid ännu komme att intaga, ett sådant
jemförelsevid obetydligt intrång, som bibehållande under hemmanen och
nybyggena af deras å kronoparkerna belägna ängar med sin naturliga
begränsning samt rätt till afverkning af det för ängsskötseln nödiga
virke, ej kunde medföra någon afsevärd olägenhet, sedan numera genom
afvittringsförordningen kontrollen till förekommande af otillåten
afverkning blifvit skärpt meddelst föreskrift om stämpling af allt virke
i lappmarken, som ej till husbehof begagnades; samt att, på grund häraf
och med hänsyn dertill, att hemmanen och nybyggena ej för närvarande
kunde undvara de ifrågavarande ängslägenheterna, Skogsstyrelsen ansåge
sig böra i underdånighet tillstyrka bifall till Eder berörda
framställning, hvarvid dock af Skogsstyrelsen framhållits önskvärdheten
deraf, dels att medgifvandet så vidt möjligt endast blefve tills vidare
gällande, på det kronoparkerna, när i framtiden en intensivare
skogsskötsel å dem kunde komma att införas, ej måtte för all framtid
finnas belastade med intagor och tjestbarheter, som då kunde varad
olägliga, dels att vid afsättande av de allmänningar, som enligt nådigt
beslut skulle inom Arvidsjaurs socken bildas, afseende fästes derå, att
dessa, der så utan men för blifvande kronoparker kunde ega rum, förlades
på det sätt, att så många som möjligt af ängarne blefve inom de socknen
tillhöriga allmänningarne belägna.

Då Vi nu i nåder låtit förevarande framställning Oss föredragas, hafve
Vi i enlighet dermed funnit godt icke allenast i nåder förklara, att de
flera eller färre inom kronoparks område belägna spridda ängslägenheter,
hvilka tillhöra ett hemman eller ett nybygge, må, utan att från
kronoparken genom uppdragna rågångar afskiljas, varda, innan de kunna
mot annan mark utbygas, tills vidare under hemmanet eller nybygget
bibehållna och under tiden såsom endast ett skifte beräknas, utan äfven
medgifva, att det virke, som till behöfliga hägnader, hässjor och
hölador vid dessa ängslägenheter åtgår, tills vidare må, efter anvisnign
af revierförvaltaren, kostnadsfritt från kronoparken afhemtas;hvilket
Eder till svar och vederbörandes förständigande härmed tillkännagifves.