Kungörelse (1880:48 s.1) om särskilda föreskrifter angående inrättande och förande av fastighetsbok i fråga om vissa järnvägar

SFS nr
1880:48 s. 1
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1880-11-19

Vi Oscar, med Guds nåde, Sveriges, Norges, Götes och Vendes
Konung, göre veterligt: att sedan den 15 sistlidne Oktober
utfärdats nådig förordning, innefattande särskilda föreskrifter
angående lagfart, inteckning och utmätning af jernväg, så ock
i fråga om förvaltning af jernväg under konkurs, hafve Vi
funnit godt förordna att rörande de vid Stockholms
rådstufvurätt samt rådstufvurätterna i Jönköping och
Kristianstad förda fastighetsböcker, så vidt de afse lagfarts-
eller inteckningsärenden angående jernväg, hvarå berörda
förordning eger tillämpning, skola, jemte hvad Kongl.
kungörelsen den 14 September 1875 innehåller, som icke strider
mot denna författning, tillämpas följande särskilda
föreskrifter:

1 § Lagfarts- och inteckningsärenden, som angå jernväg, hvarå
förordningen den 15 Oktober 1880, angående lagfart, inteckning
och utmätning af jernväg med mera, eger tillämpning, skola
särskildt för sig upptagas i ett eller flera band af
fastighetsboken.

2 § För hvarje jernväg, som enligt berörda förordning skall
anses såsom en enda sammanhängande jernväg, göres, då lagfarts-
eller inteckningsärende rörande jernvägen först förekommer, i
fastighetsboken ett upplägg.

De till sådant upplägg anslagna blad indelas i spalter och
kolumner på sätt det vid denna kungörelse fogade formulär
utvisar.

3 § Öfverskrift till upplägg skall innehålla jernvägens namn.

I första spalten införes banans jemte bibanornas ändpunkter,
med uppgift å de län, inom hvilka jernvägen är belägen; den
till jernvägen hörande jord, med uppgift å jordens storlek, å
de hemman, lägenheter eller tomter, hvarifrån den är tagen,
samt å de underrätter, inom hvilkas domsområde den är belägen.

I lagfartsspaltens andra kolumn skall, då lagfart första gången
sökes å jernväg, hvarå 23 § i ofvanberörda förordning eger
tillämpning, allenast införas sökandens namn.

4 § Kartor och beskrifningar, som jemlikt 4 § 1 mom. i nämnda
förordning till rätten ingifvits, skola såsom bilagor till
fastighetsboken hos rätten förvaras.