Förordning (1884:13 s.2) om prästexamen

SFS nr
1884:13 s.2
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1884-04-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1338
Upphävd
1992-01-01

1 § Den som söker inträde i prästämbetet skall avlägga prästexamen inför
domkapitlet i det stift inom vilket sökanden vill bli anställd.
Förordning (1979:158).

2 § Behörig att avlägga prästexamen är den som

1. har gått igenom religionsvetenskaplig linje enligt
högskoleförordningen (1977:263) och fått utbildningsbevis eller

2. har avlagt teologie kandidatexamen.

För behörighet att avlägga prästexamen krävs dessutom att sökanden inom
det praktisk-teologiska området har sådana kunskaper och erfarenheter
som behövs för prästerlig verksamhet inom svenska kyrkan. Förordning
(1985:420).

3 § Examinationen skall omfatta sådana frågor inom främst ämnesområdena
bibelvetenskap, kristendomens historia och tros- och
livsåskådningsvetenskap som är väsentliga för svenska kyrkan.
Kyrkorättsliga och pastorala frågor skall också behandlas.

Över den examinerades insikter skall avges ett sammanfattande betyg med
något av vitsorden godkänd eller underkänd. Den som har underkänts har
rätt att undergå förnyad examination för att få godkänt betyg.

Beslut om betyg får inte överklagas. Förordning (1985:420).

4 § Om särskilda skäl föreligger, får domkapitlet i det stift inom
vilket sökanden vill bli anställd medge undantag från de
behörighetsvillkor som anges i 2 § första stycket. Förordning (1989:86).