Kungörelse (1885:56 s. 1) med vissa föreskrifter till beredande av skydd för undervattenstelegrafkablar

SFS nr
1885:56 s.1
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1885-09-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:242

Vi OSCAR, med Guds nåde, Sveriges, Norges, Götes och Vendes Konung,
göre veterligt: att, sedan Vi med åtskilliga främmande magter afslutat
en konvention i ändamål att bereda skydd åt de med behörigt tillstånd
nedlagda undervattenstelegrafkablar, som hafva landfäste å någon af de
magters områden, kolonier eller besittningar, hvilka deltaga i
konventionen, samt i anledning häraf lag angående skydd för
undervattenskablar den 9 januari innevarande år blifvit af Oss
utfärdad, Vi med hänsyn till sådana undervattenskablar, som afses i
berörda konvention, funnit godt att ytterligare stadga som följer:

1 § Då fartyg, som är sysselsatt med nedläggning eller iståndsättande
af en undervattenstelegrafkabel, visar de för fartyg i dylik
verksamhet föreskrifna signaler, skola andra fartyg, från hvilka
signalerna iakttagas eller kunna iakttagas, hållas på ett afstånd från
det förstnämnda fartyget af minst en sjömil (1/60 del af en
breddgrad).

Samma bestämmelse gälle äfven i afseende å fiskares redskap och garn;
dock att fiskebåt för signalernas efterkommande skall ega en tid af
högst tjugufyra timmar från det signalerna kunnat af båtbesättningen
iakttagas, under hvilken tid intet hinder må läggas för båtens
rörelser.

2 § Från bojar, hvilka äro afsedda att, då telegrafkabel nedlägges
eller råkat i oordning eller blifvit afsliten, angifva kabelns läge,
skola fartyg, från hvilka bojarne iakttagas eller kunna iakttagas,
samt fiskares redskap och garn hållas på ett afstånd af minst en
fjerdedels sjömil.

3 § Den som bryter mot vad som föreskrivs i 1 och 2 §§, döms till böter.
Lag (1991:242)

4 § har upphävts genom kungörelse (1964:641).