Skrivelse (1898:50 s.2) till befallningshavanden i Blekinge län angående rätt att vid länets kust idka ålfiske med fast fiskeredskap

SFS nr
1898:50 s.2
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1898-05-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1097
Upphävd
1994-01-01

Genom beslut den 27 maj 1898 (Svensk författningssamling nr 50 sid. 2)
har Kungl. Maj:t medgivit, att det tillsvidare finge vara varje svensk
undersåte tillåtet att utanför Blekinge läns kust idka ålfiske med
fast fiskredskap i allt det vatten, som icke omfattades av
strandägares enskilda fiskerätt, skattlagda ålfiskens rätt dock
oförkränkt. Kungörelse (1927:15).