Lag (1899:12 s. 9) om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut

SFS nr
1899:12 s.9
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1899-03-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1986:1042
Upphävd
1988-05-01

1 § Der främmande stat genom aftal medgifver, att beslut, hvarigenom
förpligtelse att gälda rättegångskostnad blifvit af svensk domstol ålagd
kärande eller mellankommande part, som är medborgare i den främmande
staten och der har sitt hemvist, må i den stat bringas till
verkställighet, eger Konungen förordna, att beslut af domstol i den
främmande staten må, i hvad det innefattar så beskaffad förpligtelse,
här i riket verkställas.

2 § Framställning om erhållande af verkställighet å utländsk domstols
beslut, som i 1 § afses, göres hos kronofogdemyndigheten; och skall
därvid företes den handling, hvarå framställningen grundas. Tillika
skall antingen ingifvas bevis af myndighet i den främmande staten, att
beslutet vunnit laga kraft, jämte, där fråga är om beslut af annan
domstol än norsk, intyg att det bevis är af behörig myndighet utfärdadt,
eller ock annorledes styrkas såväl att den handling, hvarå
framställningen grundas är i behörig form utfärdad som att beslutet
vunnit laga kraft.

Intyg, hvarom nyss är sagdt, skall vara utställdt af svensk beskickning
eller konsul eller af chefen för justitieförvaltningen i den främmande
staten.

Är någon af de i ärendet åberopade handlingarna affattad å annat
främmande språk än det norska eller danska, varde öfversättning af den
handling jämväl ingifven, hvilken öfversättning skall vara genom intyg
af diplomtisk eller konsulär tjänsteman eller på annat sätt till
riktigheten officiellt styrkt; dock att öfversättning ej erfordras af
annan del utaf den handling, hvarå framställningen grundas, än den som
innefattar själfva beslutet. Lag (1981:776).

3 § Kronofogdemyndigheten företage utan parternas hörande ärendet till
pröfning. Är hvad i 2 § stadgas fullgjordt, förordne
kronofogdemyndigheten, att beslutet må verkställas; och gånge det sedan
i verket liksom svensk domstols laga kraft ägande dom, där ej af högre
myndighet annorledes förordnas.

Skall enligt avtal med den främmande staten såsom rättegångskostnad
anses kostnad för översättning och bestyrkande, som i 2 § tredje stycket
avses, och har Konungen förordnat om tillämpning av avtalet, tillägge
kronofogdemyndigheten sökanden, där han det begär, ersättning för sådan
kostnad. Om verkställighet av vad kronofogdemyndigheten sålunda
förordnat gälle vad i första stycket är stadgat om verkställighet av den
utländska domstolens beslut. Lag (1981:776)

4 § Hvad i denna lag är stadgadt skall ej utgöra hinder för tillämpning
af förordningen om verkställighet af domar och utslag, meddelade af
domstol i konungariket Danmark, den 15 Juni 1861.