Kungörelse (1909:24 s.1) angående delgivning av handling på begäran av utländsk myndighet

SFS nr
1909:24 s.1
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1909-04-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:982
Upphävd
2014-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:156

1 § Göres av myndighet i främmande stat framställning om biträde av
myndighet här i riket med delgivning av handling och ombesörjes ej
delgivningen av Justitiedepartementet, skall departementet översända
framställningen till länsstyrelsen, som har att verkställa delgivningen
på sätt nedan sägs. Förordning (2000:706).

2 § 1 mom. Innefattar framställningen en begäran att handlingen
ska delges på ett sätt som har sin motsvarighet i svensk lag,
ska delgivningen ske enligt delgivningslagen (2010:1932).
Förordning (2011:156).

2 § 2 Mom. Begärs i framställningen, att visst annat förfarande än i 1
mom. sägs skall vidtagas vid delgivningen, skall den begäran
efterkommas, där så ske kan. Förordning (1975:302).

2 § 3 mom. Har begäran i något av de hänseenden, som nu nämnts, icke
blivit i framställningen gjord, bör länsstyrelsen, där så ske kan,
överlämna eller genom postverket översända delgivningshandlingen till
den, som skall mottaga densamma. Kan ej så förfaras, låte länsstyrelsen
delgivningen verkställas på sätt i 1 mom. sägs. Förordning (1975:302).

3 § Bevis om delgivning, som verkställts jämlikt bestämmelserna i 2 § 1
mom., skall förses med intyg av länsstyrelsen, att beviset enligt svensk
lag äger vitsord. Har delgivning skett på sätt i 2 § 2 eller 3 mom.
omförmäles, utfärdar länsstyrelsen därom intyg, utvisande tiden och
sättet för delgivningen.

Bevis och intyg, som nu nämnts, skola, där delgivningshandlingen
översänts i två exemplar, tecknas å det ena av dessa och översändas till
utrikesdepartementet. Förordning (1975:302).

3 § Bevis om delgivning, som verkställts jämlikt bestämmelserna i 2 § 1
mom., skall förses med intyg av länsstyrelsen, att beviset enligt svensk
lag äger vitsord. Har delgivning skett på sätt i 2 § 2 eller 3 mom.
omförmäles, utfärdar länsstyrelsen därom intyg, utvisande tiden och
sättet för delgivningen.

Bevis och intyg, som nu nämnts, skola, där delgivningshandlingen
översänts i två exemplar, tecknas å det ena av dessa och översändas till
Justitiedepartementet. Förordning (2000:706).

4 § Varder hos länsstyrelsen upplyst, att den, vilken handling skall
delgivas, vistas i annat län, skall för delgivningens verkställande
framställningen med därvid fogade handlingar översändas till
länsstyrelsen i det län, och varde anmälan därom gjord hos
Justitiedepartementet. Möter eljest hinder för delgivningen, skola
handlingarna återsändas till Justitiedepartementet med uppgift om
anledningen till att delgivning icke har kunnat ske. Förordning
(2000:706).

5 § De kostnader som har föranletts av framställningen skall
betalas med allmänna medel. Det som betalats i ersättning till
stämningsmän samt kostnader som har föranletts av att sökanden
begärt ett särskilt förfarande vid delgivningen skall av
länsstyrelsen anmälas till Justitiedepartementet, såvida det
inte har visats att den part som har begärt delgivningen inte
har några tillgångar eller annat följer av andra eller tredje
stycket.

Kostnader som föranleds av en framställning om delgivning i ett
mål eller ärende, där det är fråga om ansvar för brottslig
gärning eller om efterforskning av brott, skall betalas av
svenska staten om framställningen gjorts av behörig myndighet

1. i en stat, som är ansluten till europeiska konventionen av
den 20 april 1959 om inbördes rättshjälp i brottmål, eller

2. i Amerikas förenta stater, Polen eller Ungern.

Andra stycket gäller även kostnader för delgivning i mål eller
ärenden som avses i Haagkonventionen av den 1 mars 1954
angående vissa till civilprocessen hörande ämnen och som har
begärts av myndighet i Österrike. Förordning (2005:513).

5 a § Avser delgivningsärende kallelse av vittne eller sakkunnig till
inställelse vid utländsk domstol och är vittnet eller den sakkunnige
enligt den konvention som nämndes i 5 § andra stycket berättigad att i
förskott erhålla ersättning för kostnad med anledning av inställelsen,
skall Jusititiedepartementet underrätta länsstyrelse om rätten till
förskott med angivande av det högsta belopp som får utgå. I övrigt
bestämmes förskottets storlek av länsstyrelsen. Förskottet utgår av
allmänna medel och betalas ut av länsstyrelsen. Utbetalning får
verkställas endast om den kallade har förklarat sig villig att
efterkomma kallelsen.

Anteckning om utbetalat förskott skall göras på kallelsen. Uppgift om
förskottet skall lämnas till Justitiedepartementet. Förordning
(2000:706).

6 § Är en handling som skall delges inte avfattad på eller åtföljd av en
bestyrkt översättning till svenska, danska eller norska språket, får
delgivning ändå ske, om den som skall delges tar emot handlingen
frivilligt eller om delgivning annars är försvarlig från
rättssäkerhetssynpunkt. Förordning (1986:180).

7 § Har i mål eller ärende, vari ej är fråga om ansvar för brottslig
gärning eller om efterforskning av brott, framställning om delgivning av
handling här i riket från myndighet i främmande stat översänts av konsul
för staten till länsstyrelsen och är framställningen avfattad på
svenska, norska eller danska språket eller åtföljd av översättning till
svenska språket samt angiver den, av vilken myndighet handlingen
utfärdats, parternas namn och ställning, mottagarens adress och
handlingens beskaffenhet, skall beträffande verkställandet av
delgivningen gälla vad ovan är stadgat för det fall att framställning
till länsstyrelse översänts genom Justitiedepartementet, dock att, där
enligt 3 § andra stycket, 4 § eller 5 § första stycket handling eller
meddelande skall översändas till Justitiedepartementet, sådant
översändande i stället skall ske till den konsul från vilken
framställningen kommit. Förordning (2000:706).

8 § Om en statlig myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge eller
en rådstuvurätt, en magistrat, en stadsfiskal eller en stadsfogde i
Finland har gjort en framställning direkt hos en länsstyrelse om
delgivning här i riket, skall beträffande verkställandet av delgivningen
gälla vad som föreskrivs i 1–4 §§ för det fall att en framställning
översänds till en länsstyrelse genom Justitiedepartementet. Handlingar
eller meddelanden som enligt 3 § andra stycket eller 4 § skall
översändas till Justitiedepartementet skall dock i stället sändas till
den myndighet som gjort framställningen.

De kostnader som föranleds av framställningar enligt denna paragraf
skall stanna på statsverket. Förordning (2000:706).