Lag (1913:160) om ersättning i vissa fall av allmänna medel till vittnen i mål, som avses i gällande lag angående förbud mot införsel till riket av varor med oriktig ursprungsbeteckning

SFS nr
1913:160
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1913-06-04

Har i mål, som avses i gällande lag angående förbud mot införsel till
riket av varor med oriktig ursprungsbeteckning, någon blivit av
tullfiskalen åberopad eller enligt generaltullstyrelsens eller
Konungens förordnande inkallad såsom vittne, njute han gottgörelse av
allmänna medel för sin inställelse efter enahanda grunder och i samma
ordning, som stadgas angående ersättning av allmänna medel till
vittnen i brottmål; skolande sådan kostnad alltid stanna å
statsverket.