Kungörelse (1917:283) angående uppgifter för anteckning i fastighetsregister av vissa beslut rörande avgälder m.m.;

SFS nr
1917:283
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1917-05-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:127
Upphävd
1990-05-01

Vi GUSTAF med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra
veterligt: att, enär Konungens befallningshavandes beslut

jämlikt 5 § i lagen den 25 maj 1905 rörande avgäld från avsöndrad
lägenhet om avgäld, som fortfarande skall utgå,

jämlikt 6 § i samma lag om det inbördes förhållande, efter vilket
stamfastighet och lägenhet skola deltaga i utgörande av utskylder,
samt

jämlikt 3 § i lagen den 19 april 1907 angående avlösning av avgäld
från avsöndrad lägenhet därom att avgäldsskyldighet upphört

skola på grund av föreskrift i de särskilda lagarna antecknas i
fastighetsregistret, Vi funnit gott förordna, att beslut i ärende, som
ovan avses, skall tillhandahållas förste lantmätaren eller, där
fastighetsregistret föres av annan person, i transumt överlämnas till
denne för anteckning i fastighetsregistret.