Skrivelse (1918:631) angående avsättande såsom nationalpark av visst område av Dalby kronopark i Malmöhus län

SFS nr
1918:631
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1918-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:938
Upphävd
1988-01-01

I en till riksdagen den 21 december 1917 avlåten proposition, n:r 9,
varav ett tryckt exemplar här bifogas, hava Vi föreslagit riksdagen
medgiva, att såsom nationalpark finge avsättas ett i det vid
propositionen fogade utdraget av statsrådsprotokollet närmare angivet
område av 34,05 hektar av den till Dalby kronopark i Dalby socken
av Malmöhus län hörande Söderskogen.

Enligt samma statsrådsprotokoll äro gränserna för ifrågavarande
del av Söderskogen, vilken omfattar sydvästra delen av Dalby hage,
utmärkta med grön kantfärg å ett av Sven Lundberg år 1909 kopierat
kartutdrag, varav ett avtryck här bifogas.

I skrivelse den 7 juni 1918, n:r 314, har riksdagen anmält, att
riksdagen bifallit Vår förevarande proposition.

Vad Vi och riksdagen sålunda beslutat meddelas Eder till kännedom
och efterrättelse.