Fastighetsregisterkommissionens Cirkulär n:r 7 (1921:223) om anlitande av statens reproduktionsanstalt vid anskaffande av kopior av registerkarta;

SFS nr
1921:223
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1921-05-14
Författningen har upphävts genom
SFS1990:127
Upphävd
1990-05-01

Fastighetsregisterkommissionen har på förekommen anledning härmed
velat föreskriva, att i fastighetsregisterförordningen föreskrivna
kopior av registerkarta skola i fall, då kostnaden för
fastighetsregistrets första uppläggande helt bestrides av statsmedel,
utföras å statens reproduktionsanstalt, ävensom uttala önskvärdheten
av att jämväl i fall, då kostnad, som nyss nämnts, bestrides av
vederbörande samhälle med rätt till bidrag av statsmedel, förenämnda
reproduktionsanstalt anlitas för erhållande av kopior, som ovan
nämnts.