Lag (1921:226) om nya konkurslagens införande och vad i avseende därå skall iakttagas

SFS nr
1921:226
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1921-05-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:672
Upphävd
1988-01-01

1 § Den nu antagna konkurslagen skall jämte vad här nedan stadgas lända
till efterrättelse från och med den 1 januari 1922.

Har gäldenär försatts i konkurs innan nya lagen trätt i kraft, skall i
avseende å konkursen äldre lag tillämpas. Är konkursansökning vid nämnda
tid på prövning beroende, skall ock i fråga om prövning och handläggning
av den ansökning ävensom i avseende å konkurs, som därå följer, äldre lag
tillämpas.

I fråga om konkursbos rätt att återvinna egendom, som frångått gälde
nären innan nya lagen trätt i kraft, skola, ändå att konkursen följt på
ansökning, som gjorts först därefter, motsvarande bestämmelser i äldre
lag tillämpas, om på grund därav frihet från klander för den, som
åtkommit egendomen, finnes i fall, då sådan frihet ej äger rum enligt
28-36 §§ av nya lagen.

2 § Genom nya lagen upphävas:

konkurslagen den 18 september 1862, sådan den lyder efter de ändringar i
eller tillägg till densamma, som innehållas i senare utfärdade för
fattningar;

förordningen den 21 mars 1884 angående rätt till betalning i visst fall
för borgade varor;

så ock vad i övrigt finnes i lag eller särskild författning stridande mot
nya lagens bestämmelser, där ej här nedan annorlunda stadgas.

3 § Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till
lagrum, som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, skall denna i stället
tillämpas.

4 § Är enligt lag eller särskild författning något rättsförhållande
beroende av tiden, då konkurs kommer till stånd, och har i enlighet med
vad i 12 § av den nu upphävda konkurslagen stadgats därom att konkurs
anses börjad den dag ansökningen om konkurs ingiven är, där konkurs på
den ansökning följer, med nämnda tid avsetts dagen för
konkursansökningens ingivande, skall även i avseende å konkurs, som följt
på ansökning, den där gjorts efter det nya lagen trätt i kraft, med sagda
tid förstås dagen för ingivandet av konkursansökning.

5 § Där enligt lag eller särskild författning tid för anhängiggörande av
talan eller vidtagande av annan åtgärd räknas från inställelse dagen i
konkurs, skall i fall, då konkurs behandlas efter nya lagen, sagda tid i
stället räknas från den dag, då enligt den om konkursen utfärdande
kungörelse i borgenärerna senast böra hos konkursdomaren bevaka sina
fordringar.

6 § De i lag eller särskild författning meddelade stadganden, som hava
avseende å offentlig stämning å borgenärer i konkurs, skola gälla i
avseende å beslut om egendomsavträde, som enligt nya lagen meddelas.

Där enligt lag eller särskild författning skyldighet att göra anmälan i
anledning av konkurs åligger rätten eller domare, skall sålunda stadgad
skyldighet i stället åligga konkursdomaren.

Vad i lag eller särskild författning är stadgat om gode män eller
sysslomän i konkurs, skall gälla i fråga om konkursförvaltare, som utses
enligt nya lagen.

7 § Är gäldenären gift och äger äldre giftermålsbalken tillämpning i
fråga om makarnas förmögenhetsförhållanden, skola följande avvikelser
gälla från vad i nya lagen finnes stadgat:

1. Borgenär äge ej söka, att makarnas bo skall avträdas till konkurs, om
hans fordran är sådan, att för densamma utmätning ej kan vinnas i annan
egendom än den, varöver hustrun äger råda.

Där efter makes död konkursansökning göres av delägare i dödsboet, skall
vid tillämpning av 11 § andra stycket nya lagen ansökningen vara
förfallen allenast om efter framställning, som där sägs, all egendom i
makarnas bo varder ställd under förvaltning av boutrednings man.

2. Vad i 33, 34, 36, 37 och 39 §§ av nya lagen är stadgat om återvinning
från gäldenärens make samt om återgång av bodelning skall icke äga
tillämpning.

3. I fråga om anstånd med försäljning av egendom, som gäldenärens hustru
påstår vara dess enskilda, skall jämte bestämmelserna i nya lagen gälla
vad därom finnes särskilt stadgat.

4. Har makarnas bo avträtts till konkurs, skall konkursdomaren å första
borgenärssammanträdet förordna god man att biträda hustrun; dock må ej
sådant förordnande meddelas mot hennes bestridande. Den, som förordnats
till god man, har att i avseende å konkursen och vad därmed äger samband
bevaka hustruns talan, där den ej av henne själv utföres. Har
förordnande, som nu sagts, meddelats, åligge det konkurs domaren att
göra anteckning därom, med angivande av den förordnades namn, uti den i
208 § av nya lagen omförmälda dagboken.

5. Har gäldenärens hustru sökt undanskiftande, åligge det dels
konkursdomaren att om innehållet i kungörelse, som avses i 111 § av nya
lagen, särskilt underrätta jämväl hustrun eller god man, som förordnats
för henne, och dels rättens ombudsman att ofördröjligen efter utfärdandet
av den i 129 § av nya lagen omförmälda kungörelsen till hustrun eller god
man, som nyss sagts, med posten översända meddelande om innehållet i
kungörelsen. Lag (1946:810).

8 § Genom nya lagen och vad här ovan förordnats skola ej anses upphävda:

de i lagen den 5 juli 1901 angående ersättning för skada till följd av
olycksfall i arbete meddelade föreskrifter om utdelning för fordran å
livränta i arbetsgivares konkurs, i den mån sagda föreskrifter på grund
av bestämmelse i lagen den 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i
arbete fortfarande äga giltighet; samt

vad lagen den 25 maj 1917 om försäkringsrörelse stadgar i fråga om
särskild administration, då försäkringsbolag kommit i konkurs.

9 § Om solidariskt bankbolags, bankaktiebolags, sparbanks och vissa
centralkassors för jordbrukskredit konkurs, så ock om förvaltning av
järnväg under konkurs är särskilt stadgat.