Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning

SFS nr
1924:323
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1924-06-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:1550

Ett avtal som någon har ingått under påverkan av en psykisk störning är
ogiltigt. Var och en skall då lämna tillbaka vad han har tagit emot
eller, om det inte kan ske, betala ersättning för dess värde. Om inte
annat följer av andra stycket är dock den som har ingått avtal i sådant
sinnestillstånd, inte skyldig att betala ersättning i vidare mån än vad
han mottagit använts till skäligt underhåll eller annars befinns ha
medfört nytta för honom.

Var den, med vilken avtalet slöts, i god tro, äge han rätt att i den
omfattning, som prövas skälig, utbekomma ersättning för den förlust, som
föranletts av avtalet. Lag (1991:1550).