Kungörelse (1924:423) angående anmälan om återvinnande av svenskt medborgarskap

SFS nr
1924:423
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1924-08-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:865
Upphävd
2002-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1951:643

Kungl. Maj:t har, med anledning av 13 § lagen den 23 maj 1924 (nr 130)
om förvärvande och förlust av svenskt medborgarskap, funnit gott
förordna,

att den som enligt nämnda lagrum hos svensk beskickning eller svenskt
konsulat skriftligen anmäler sin önskan att åter bliva svensk
medborgare, skall

dels i denna anmälan angående sig och sin familj lämna uppgifter i
enlighet med formulär A eller B vid denna kungörelse;

dels egenhändigt underteckna nämnda anmälan;

dels ock, i den måm det är möjligt, med behöriga handlingar styrka i
anmälningen meddelade uppgifter.