Kungörelse (1925:379) om bestridande i vissa fall med allmänna medel av kostnader, förenade med inlösen av under nyttjanderätt upplåtet område m.m.

SFS nr
1925:379
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1925-07-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 1973:141

1 § Av allmänna medel må på de villkor och i den omfattning, här nedan
sägs, bestridas kostnader för lantmäteriförrättning, varom i lagen
(1925:334) om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa
under nyttjanderätt upplåtet område förmäles, samt för löseskillingens
fördelning. Kungörelse (1973:141).

2 § har upphävts genom kungörelse (1973:141).

3 § har upphävts genom kungörelse (1973:141).

4 § har upphävts genom kungörelse (1973:141).

5 § Rätt att få kostnader för lantmäteriförrättningen och löse
skillingens fördelning bestridda av allmänna medel må medgivas
nyttjanderättshavare, som icke äger tillgång till gäldande av berörda
kostnader eller efter deras utgivande skulle sakna medel, som skäligen
må anses erforderliga för hans eget och hans familjs uppehälle.
Kungörelse (1973:141).

6 § Nyttjanderättshavare, som vill komma i åtnjutande av förmån, varom
i 5 § sägs, skall därom göra ansökning hos vederbörande länsstyrelse.

Ansökningen skall åtföljas av skriftlig, på heder och samvete avgiven
uppgift å sökandens förmögenhetsförhållanden och storleken av den
familj, han har att försörja. Denna uppgift skall vara styrkt genom
intyg av offentlig myndighet eller trovärdig person.

Över ansökningen skall länsstyrelsen skyndsamt meddela beslut, som
ofördröjligen skall tillställas sökanden samt, i förekommande fall,
den till lantmäteriförrättnings företagande förordnade
förrättningsmannen. Kungörelse (1940:410).

7 § har upphävts genom kungörelse (1973:141).

8 § Bifalles ansökning avseende kostnad för lantmäteriförrättning samt
löseskillingens fördelning, skall ersättning till förrättningsman och
gode män, efter det vederbörliga räkningar inkommit och granskats,
gäldas av länsstyrelsen. Kostnad för gravationsbevis, som skall
åtfölja ansökningen, samt bevis att och när beslutet i ärendet
angående inlösen vunnit laga kraft skall, där nämnda bevis ej an
skaffats genom länsstyrelsen, ersättas sökanden, då bevisen inkommit
till länsstyrelsen. Övriga kostnader, som i denna paragraf avses,
skola bestridas genom länsstyrelsens försorg. Kungörelse (1973:141).

9 § Har ansökning, varom i 6 § sägs, om bestridande med allmänna medel
av kostnad för lantmäteriförrättning samt för löseskillingens
fördelning bifallits, men varder sökandens lösningsanspråk genom laga
kraft ägande beslut avvisat, må sökanden, där skäl därtill prövas
föreligga, av länsstyrelsen förpliktas att ersätta sådan kostnad, som
enligt ovan givna bestämmelser av allmänna medel guldits. Påstående
härom må inom två år från den dag, då sökandens lösningsanspråk
slutligt ogillats, väckas av utmätningsmannen i den ort, där det till
inlösen ifrågasatta området är beläget. Kungörelse (1973:141).

10 § Talan mot beslut, som jämlikt denna kungörelse meddelas av
länsstyrelse, må ej föras.