Lag (1927:78) angående införande av lagen om försäkringsavtal

SFS nr
1927:78
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1927-04-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:104
Upphävd
2006-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1976:188

1 § Den nu antagna lagen om försäkringsavtal skall jämte vad här nedan
stadgas länd till efterrättelse från och med d. 1 jan. 1928.

Är försäkringsavtal, som dessförinnan slutits, ingånget med förbehåll
om ömsesidig uppsägningsrätt, och sker ej, efter det nya lagen trätt i
kraft, uppsägning till den tid, då på grund av sådan uppsägning
avtalet tidigast kunnat frånträdas, skall från nämnda tid nya lagen
tillämpas å avtalet.

Å brandförsäkringsavtal, som före nämnda dag slutits för all framtid,
skall nya lagen äga tillämpning från och med d. 1 jan. 1933, såvida ej
dessförinnan annat blivit överenskommet. Har försäkringsgivaren
framställt förslag, att nya lagen ej skall verka rubbning i avtalet,
med varder det ej antaget, stånde honom fritt att mot utbetalande av
den på försäkringen belöpande andel i premiereserven uppsäga avtalet
att upphöra fjorton dagar efter uppsägning.

2 § Genom nya lagen upphävas (230–263 §§, 264 § andra stycket, 265
och 266 §§ i sjölagen), så ock vad i övrigt finnes i lag eller
särskild författning stridande mot nya lagens bestämmelser.

3 § Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till
lagrum, som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, skall denna i
stället tillämpas.

4 § Vad nya lagen innehåller angående verkan därav, att
försäkringsgivaren kommer på obestånd eller träder i likvidation eller
att hans rätt att här i riket driva försäkringsrörelse upphör, skall,
där sådant förhållande inträder efter det nya lagen trätt i kraft, äga
tillämpning jämväl i fråga om försäkringsavtal, som han dessförinnan
slutit.

5 § Vad i 29 och 30 §§ nya lagen stadgas angående tid, inom vilken
fordringsanspråk må göras gällande, skall äga tillämpning jämväl där
avtalet tillkommit före dennas ikraftträdande, dock att där det
förhållande, från vars inträdande tiden skall räknas, även inträtt
dessförinnan, tiden i stället skall räknas från ikraftträdandet.

6 § Upphävd genom Lag (1976:188).

7 § Vad nya lagen i 86–88 §§ stadgar om panträttshavares rätt på
grund av brandförsäkring å byggnad skall i fråga om ersättning för
brandskada, som inträffat efter det nya lagen trätt i kraft, äga
tillämpning utan hinder av att försäkringsavtalet slutits tidigare
eller inteckningen blivit tidigare sökt. Lag (1973:1070), som enl. F
(1975:980) trätt i kraft 1 jan. 1976.

8 § De i nya lagen givna bestämmelser om förmånstagares insättande och
om återkallelse därav skola, där försäkringsfall inträffar efter
lagens ikraftträdande, äga tillämpning jämväl å tidigare vidtagen
åtgärd, som har sådan innebörd.

Vad i 116, 117, 118 och 123 §§ nya lagen är stadgat om borgenärers
rätt skall efter tiden för ikraftträdandet äga tillämpning jämväl där
avtalet tillkommit före sagda tid, dock ej i mål som då redan äro
anhängiga.