Lag (1927:79) om rätt för borgenär till betalning ur ersättning på grund av brandförsäkringsavtal

SFS nr
1927:79
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1927-04-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:105
Upphävd
2006-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:229

1 § Har brandförsäkring tagits å fast egendom som besväras av sökt
eller beviljad inteckning, vare, i händelse av timad skada, egendomens
ägare utan hinder av inteckningen berättigad att själv uppbära
ersättningen, där denna ej överstiger en tiondel av det belopp, för
vilket brandförsäkring å egendomen är gällande. Lag (1970:1011).

Är ersättningen större, må den ej utbetalas till ägaren, med mindre
borgenär, som har panträtt i fastigheten, det medgiver eller ock
ägaren avhjälpt skadan eller ställt säkerhet, som av länsstyrelsen
godkänts, för ersättningens återbärande i händelse skadan ej inom
skälig tid avhjälpes. Visar ej ägaren inom två månader efter det
ersättningsbeloppet till betalning förfallit, att han är berättigad
att lyfta beloppet, eller har lyftat belopp återburits, skall beloppet
nedsättas hos länsstyrelsen för utbetalning till den eller dem, som
därtill äga rätt; och skall tillika uppgift lämnas om borgenärer, vars
namn och adress blivit hos försäkringsgivaren anmälda.

Sådan borgenär skall ock av försäkringsgivaren särskilt underrättas om
nedsättningen. Underrättelse skall anses meddelad, då den i
rekommenderat brev avsänts under den uppgivna adressen. Lag
(1967:265).

2 § Har ersättningsbelopp blivit nedsatt hos länsstyrelsen, utsätte
denna så snart ske kan sammanträde för förhandling om rättsägares
anspråk och beloppets fördelning.

Kallelse till sammanträdet skall genom länsstyrelsens försorg minst
fjorton dagar förut med posten sändas till fastighetsägaren och kända
borgenärer, som i denna lag avses, så ock kungöras i Post- och Inrikes
Tidningar. I övrigt skall i avseende å fördelningen bestämmelserna om
fördelning av köpeskilling för exekutivt försåld fast egendom äga
motsvarande tillämpning. Lag (1977:684).

3 § har upphävts genom lag (1970:1011).

4 § Är, då skada inträffar, försäkringsgivaren ansvarig i förhållande
till borgenär, som har panträtt i fastigheten, men ej gent emot den
fasta egendomens ägare, inträde försäkringsgivaren i den mån betalning
utfallit på pantbrevets belopp, i borgenärens fordringsrätt.

För det belopp, varmed betalning sålunda utfallit, skall på ansökan av
länsstyrelsen inteckning meddelas att gälla med företrädesrätt näst
efter intecknat belopp på vilket betalning ej utfallit. Det pantbrev
som utfärdas på grundval av inteckningen skall överlämnas till
försäkringsgivaren såsom pant för dennes fordran. Lag (1970:1011).

5 § Om det vid fördelningen av medel utfaller betalning på ett
pantbrevs belopp, skall länsstyrelsen anmäla detta till
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel. Anmälan skall göras genast efter det att
fördelningen blivit godkänd eller vunnit laga kraft. En kopia
av fördelningslängden skall fogas till anmälan.

Ansökan enligt 4 § andra stycket skall göras i sammanhang med
anmälan som avses i första stycket denna paragraf.
Lag (2000:229).

6 § Utan hinder därav att, sedan skada timat å försäkrad fast egendom,
skadans belopp blivit efter förhandling mellan försäkringstagaren och
försäkringsgivaren fastställt, vare borgenär, som har panträtt i
egendomen, där han ej medgivit ersättningsbeloppets utbetalande,
berättigad att hos försäkringsgivaren påyrka, att skadans belopp
skall, såvitt hans rätt angår, fastställas i den ordning
försäkringsavtalet stadgar. Sådant yrkande skall framställas inom en
månad efter det skadan timade eller, därest anmälan om borgenärens
namn och adress gjorts hos försäkringsgivaren, inom fjorton dagar
efter det borgenären underrättats om skadebeloppets fastställande.
Underrättelse skall anses meddelad, då den blivit till borgenären
avsänd i rekommenderat brev under den uppgivna adressen.

Framställes yrkande som i denna paragraf avses av flera borgenärer,
ankomme på dem att gemensamt utse ett ombud att föra talan i saken;
sämjas de ej, skall ombudet utses av länsstyrelsen. Lag (1970:1011).

7 § Har borgenär panträtt i tomträtt och är brandförsäkring tagen å
byggnad eller annat som utgör tillbehör till tomträtten, skall i fråga
om borgenärens rätt på grund av försäkringen vad i denna lag stadgas
äga motsvarande tillämpning. Lag (1970:1011).

Övergångsbestämmelser

1970:1011

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972

Bestämmelserna i denna lag om borgenär som har panträtt i fastighet
äger motsvarande tillämpning på borgenär som åtnjuter företrädesrätt
för sin fordran på grund av 5 § lagen (1970:995) om införande av nya
jordabalken.

Bestämmelsen i 7 § om tomträtt äger motsvarande tillämpning på
vattenfallsrätt.

1977:684

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kungörande som har
beslutats eller börjat verkställas före ikraftträdandet.