Lag (1927:85) om dödande av förkommen handling

SFS nr
1927:85
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1927-04-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:900
Upphävd
2011-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:157

1 § Löpande skuldebrev, växlar, konossement eller andra
handlingar vilkas företeende utgör villkor för rätt att kräva
betalning, att påkalla fullgörande av någon annan förpliktelse
eller att antecknas som innehavare av en rättighet på ett konto
som avses i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument får, om det kan antas att handlingen har förstörts
eller kommit bort, dödas på begäran av den som har förlorat
handlingen. Detsamma gäller i fråga om aktiebrev, pantbrev och
företagsinteckningsbrev, liksom beträffande intecknade
fordringshandlingar som är ställda till viss man.

Denna lag tillämpas inte på banksedlar. Den tillämpas inte
heller på obligationer eller förlagsbevis utom i fråga om
obligationer med en löptid på högst ett år som har ställts till
innehavaren och som ges ut av bank eller kreditmarknadsföretag.
Lag (2004:417).

2 § En ansökan om dödande av handling ska vara skriftlig. Den
ska ges in till tingsrätten i den ort, där förpliktelsen ska
fullgöras, eller, om en sådan ort inte är nämnd i handlingen,
till den tingsrätt, där den förpliktade är skyldig att svara i
tvistemål, som angår betalningsskyldighet i allmänhet. Om det
är fråga om ett pantbrev i en fastighet eller en tomträtt, ska
ansökan göras hos tingsrätten i den ort där det
inskrivningskontor som handlägger inskrivningsärenden avseende
fastigheten ligger.

I fråga om pantbrev på grund av inteckning i skepp eller
skeppsbygge ska ansökan göras hos tingsrätten i skeppets hemort
eller i den ort där bygget utförs. I fråga om
företagsinteckningsbrev ska ansökan göras hos tingsrätten i den
ort där inskrivningsmyndigheten ligger. En ansökan om dödande
av intecknad fordringshandling ska göras hos tingsrätten i den
ort där inskrivningsmyndigheten ligger, eller, såvitt gäller
inteckning i järnväg, tingsrätten i den ort där det
inskrivningskontor som handlägger inskrivningsärenden avseende
järnvägen ligger.

En ansökan om dödande av ett konossement ska ges in till
tingsrätten i godsets bestämmelseort.

Om flera domstolar är behöriga, får ansökan göras vid vilken
som helst av dem. Lag (2008:157).

3 § Vid ansökningen skall fogas avskrift av handlingen eller sådan
uppgift om dess innehåll, som är nödig för dess säkra igenkännande.

4 § Sökanden åligger att, så vitt ske kan, om ansökningen
underrätta en var vilken såsom gäldenär, löftesman eller eljest
är på grund av handlingen förpliktad. Avser ansökningen
pantbrev, företagsinteckningsbrev eller intecknad
fordringshandling, skall den intecknade egendomens ägare, så
ock den som senast, i den ordning särskilt är stadgat, blivit
antecknad såsom innehavare av handlingen, där så ske kan,
underrättas om ansökningen. Lag (2003:533).

5 § Rätten äge, innan beslut i saken meddelas, förelägga sökanden att
förebringa utredning om viss omständighet, som finnes kunna på saken
inverka; därvid må förhör under sanningsförsäkran äga rum med sökanden.

6 § Har sökanden gjort sannolikt att handlingen har förstörts eller
kommit bort, skall rätten utfärda en offentlig stämning, som genom
rättens försorg kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Kungörelsen skall
införas i tidningens första nummer för januari, april, juli eller
oktober månad.

Stämningen skall innehålla en beskrivning av handlingen samt uppgift om
att sökanden har gjort sannolikt att handlingen har förstörts eller
kommit bort. I stämningen skall vidare den som kan inneha handlingen
eller vet att den finns i behåll eller som i övrigt kan lämna
upplysningar i ärendet uppmanas att anmäla detta till rätten senast en
viss angiven dag. Denna dag skall bestämmas så att minst ett och högst
två år kommer att förflyta från dagen för kungörandet. Sökanden skall
underrättas om innehållet i stämningen. Lag (1981:770).

7 § Har upphävts genom lag (1981:770).

8 § Sedan tiden för anmälan enligt 6 § andra stycket har gått
ut, skall rätten avgöra ärendet. Finner rätten därvid att
någon omständighet inte har förekommit som visar eller ger
skälig anledning till antagande att handlingen finns i behåll,
skall handlingen dödas genom beslut av rätten.

Beträffande pantbrev, företagsinteckningsbrev och intecknade
fordringshandlingar skall beslutet innehålla en erinran om att
beslutet inte innebär att inteckningen dödas. Lag (2003:533).

9 § Varder handlingen dödad, må den omständigheten att den ej
kan företes icke utgöra hinder för sökanden att göra gällande
den rätt, som på handlingen kunnat grundas; och har den, som är
förpliktad att fullgöra vad i handlingen blivit utfäst, eller,
i fråga om intecknad fordringshandling, den intecknade
egendomens ägare att utfärda ny handling, som mot den dödade
svarar. Ny handling skall inte utfärdas, om dödandet gällde en
handling vars företeende endast utgjorde ett villkor för att
någon skall antecknas som innehavare av en rättighet på ett
konto som avses i lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument.

Ny handling, som enligt första stycket utfärdats i stället för
dödad inteckningshandling, gälle ej såsom inteckningshandling
förrän anteckning skett jämlikt 10 § tredje stycket.

I fråga om växel och konossement gälle tillika vad därom är
särskilt stadgat. Lag (1998:1481).

10 § Avser ansökan om dödning pantbrev,
företagsinteckningsbrev eller intecknad fordringshandling,
skall rätten underrätta vederbörande inskrivningsmyndighet om
ansökningen för anteckning i inskrivningsboken,
inskrivningsregistret eller fastighetsregistrets
inskrivningsdel. Vad nu sagts om ansökningen skall också gälla
rättens slutliga utslag i ärendet. Har ansökningen avslagits,
får dock anteckning ej verkställas förrän utslaget vunnit laga
kraft.

Sedan utslag, varigenom pantbrev eller inteckningsbrev dödats,
vunnit laga kraft, skall inskrivningsmyndigheten på ansökan
utfärda nytt pantbrev eller inteckningsbrev som svarar mot det
dödade samt göra anteckning i inskrivningsboken,
inskrivningsregistret eller fastighetsregistrets
inskrivningsdel om detta.

Har intecknad fordringshandling dödats genom lagakraftvunnet
utslag, skall inskrivningsmyndigheten, på ansökan, på
inskrivningsdag göra anteckning i vederbörande inskrivningsbok,
att ny handling, som utfärdats jämlikt 9 §, medför den
inteckningsrätt som tillkommit den dödade. Lag (2003:533).

11 § Vad här förut är stadgar om den förpliktade skall, när fråga är om
dödande av aktiebrev, tillämpas å aktiebolaget.

12 § Har motbok rörande tillgodohavande hos bank förkommit, äge
insättaren eller hans rättsinnehavare i stället för att söka motbokens
dödande på sätt förut är sagt påkalla dess efterlysning genom
bankstyrelsens försorg.

Begär någon sådan efterlysning och lämnar han trovärdiga uppgifter om
tid och omständigheter under vilka boken förkommit, äge styrelsen på
sökandens bekostnad verkställa efterlysningen genom kungörelse i Post-
och Inrikes Tidningar i första numret för någon av månaderna närmast
efter det efterlysning begärts. Har boken icke inom sex månader från
kungörandet tillrättakommit och förekommer ej skälig anledning antaga
att den finnes i behåll, vare sökanden berättigad att utbekomma
tillgodohavandet; och äge, efter det medlen sålunda utbetalts, motboken
ej gällande kraft.

Vad i första och andra styckena stadgas om motbok hos bank skall äga
motsvarande tillämpning på livförsäkringsbrev. Därvid skall iakttagas.

att efterlysningen skall ankomma på styrelsen för det försäkringsbolag,
där försäkringen tagits, eller, om den tagits hos utländsk
försäkringsanstalt som äger driva försäkringsrörelse här i riket, på
generalagenten,

samt att, om försäkringsfallet ännu icke inträffat, i stället för vad i
andra stycket sägs om rätt för sökanden att utbekomma tillgodohavandet
skall gälla att sökanden är berättigad att erhålla nytt försäkringsbrev;
och äge, sedan det nya försäkringsbrevet utställts, det förkomna
försäkringsbrevet ej gällande kraft.

12 a § Vad som sägs i 1–6 och 8–11 §§ om dödande av en förkommen
handling gäller i tillämpliga delar även när en handling ej har kunnat
anträffas vid utmätning av fordringen eller rättigheten eller vid
konkurs, om det kan antas att handlingen undanhålls. Ansökan om dödande
görs i sådant fall av kronofogdemyndigheten eller konkursboet.

Om det anses behövligt, skall tingsrätten som villkor för dödande
föreskriva att utmätningssökanden eller konkursboet ställer säkerhet
enligt vad som sägs i 2 kap. utsökningsbalken för den skada som rätt
innehavare av handlingen kan lida. Föreligger enligt 2 kap. 27 §
utsökningsbalken ej skyldighet att ställa säkerhet, skall tingsrätten i
stället som villkor föreskriva att utmätningssökanden utfäster sig att
ersätta en sådan skada. Säkerheten eller utfästelsen får ej åberopas, om
talan väcks senare än tre år från den dag då beslut om handlingens
dödande vann laga kraft.

Ny handling skall ej utfärdas med anledning av dödande enligt denna
paragraf, såvida det inte är fråga om pantbrev eller intecknad
fordringshandling. Avser dödningen en fordringshandling som är intecknad
i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg, skall
inskrivningsmyndigheten på ansökan utfärda en ny handling.

Om ett överskott uppkommer vid utmätning, får det ej betalas ut till
utmätningsgäldenären utan att den dödade handlingen företes eller att
utmätningsgäldenären gör sannolikt att han ej har handlingen i behåll.
Lag (1985:359).

13 § Är det inte känt var ett pantbrev eller någon annan
inteckningshandling finns och har tio år förflutit från det att
handlingen uppvisades för anteckning om innehav eller i övrigt
företeddes i ett inteckningsärende, kan den intecknade
egendomens ägare ansöka om att inteckningen ska dödas trots att
handlingen inte kan företes. En ansökan som avser ett pantbrev
i en fastighet eller en tomträtt ska göras hos tingsrätten i
den ort där det inskrivningskontor som handlägger
inskrivningsärenden avseende fastigheten ligger. Ifråga om
pantbrev på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge ska
ansökan göras hos tingsrätten i skeppets hemort eller i den ort
där skeppsbygget utförs. En ansökan som avser någon annan
inteckningshandling ska göras hos tingsrätten i den ort där
vederbörande inskrivningsmyndighet finns, eller, såvitt gäller
inteckning i järnväg, tingsrätten i den ort där det
inskrivningskontor som handlägger inskrivningsärenden avseende
järnvägen ligger. Kan det antas att ett pantbrev eller
företagsinteckningsbrev har tillkommit på sådant sätt eller har
kommit ur ägarens hand under sådana omständigheter som
utesluter giltig pantsättning, får ansökan om dödande av
inteckningen göras även om den nyss angivna tiden inte har
förflutit.

Den som senast har antecknats som innehavare av handlingen ska,
om det kan ske, delges ansökningen i enlighet med vad som
föreskrivs om delgivning av stämning i tvistemål. Tingsrätten
ska därefter utfärda en offentlig stämning, som ska kungöras på
det sätt som anges i 6 §. Stämningen ska innehålla en
beskrivning av handlingen. I stämningen ska vidare den som kan
inneha handlingen eller vet att den finns i behåll eller som i
övrigt kan lämna upplysningar i ärendet uppmanas att anmäla
detta till tingsrätten senast en viss angiven dag. Denna dag
ska bestämmas så att minst sex månader kommer att förflyta från
dagen för kungörandet. Sökanden ska underrättas om innehållet i
stämningen.

Sedan tiden för anmälan enligt andra stycket har gått ut, ska
tingsrätten avgöra ärendet. Finner tingsrätten därvid att någon
omständighet inte har förekommit som utgör skälig anledning att
låta inteckningen fortfarande gälla, ska tingsrätten förordna
att inteckningen får dödas utan att handlingen företes efter
ansökan om detta hos vederbörande inskrivningsmyndighet.

Tingsrätten ska underrätta inskrivningsmyndigheten om en
ansökan som har gjorts enligt första stycket och om
tingsrättens slutliga beslut i ärendet. Inskrivningsmyndigheten
ska anteckna detta i inskrivningsboken, inskrivningsregistret
eller fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har ansökan
avslagits, ska anteckning om detta dock inte göras förrän
beslutet har vunnit laga kraft. Lag (2008:157).

14 § Bestämmelserna i 1–10 §§ äga, såvitt de angå pantbrev, motsvarande
tillämpning i fråga om vilandebevis. Bestämmelserna i 13 § om dödande av
inteckning äga motsvarande tillämpning i fråga om vilandeförklarad
inteckningsansökan. Lag (1984:658).

15 § Regeringen får bestämma att även sådana anställda i en
tingsrätt som inte är lagfarna domare skall få handlägga enkla
ärenden enligt denna lag, dock inte ärenden som avses i 12 a §.
Lag (1996:251).

Övergångsbestämmelser

1985:359

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. De nya reglerna skall
tillämpas även om dödning har skett dessförinnan.

2001:1147

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre föreskrifter
gäller för ärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdandet.

2003:533

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. En ansökan om dödande av ett företagshypoteksbrev som har
kommit in före den 1 januari 2005 prövas enligt äldre
bestämmelser.