Lag (1929:164) om kronans förmånsrätt för avdikningslån

SFS nr
1929:164
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1929-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS1968:281

1 § har upphävts genom lag (1968:281).

2 §. Sedan beslut meddelats om ordningen för återbetalning av lån från
statens avdikningslånefond (avdikningslån) samt, där flera fastigheter
skola ansvara för återbetalningen, om lånets fördelning på dessa
fastigheter, äger kronan för de årliga avbetalnings- och räntebelopp,
som sålunda bestämts, lika rätt i fastighet, vilken lånet blivit påfört,
som för avgäld av fast egendom, varom i 17 kap. 6 § handelsbalken sägs.
Lag (1968:281).

3 § har upphävts genom lag (1968:281).

4 § har upphävts genom lag (1968:281).

5 § har upphävts geom lag (1968:281).

6 §. 1 mom. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1929, då kungörelsen
den 13 juni 1845 (nr 20 s. 1) angående sättet för återbetalningen av
lån utav allmänna medel till korporationer eller menigheter för
beredande av odlingsföretag medelst utdikningar eller
vattenavtappningar ävensom kungörelsen den 3 november 1848 (nr 49
s. 2) angående sättet för återbetalningen av lån utav allmänna medel
för beredande av odlingsföretag samt förordningen den 20 juli 1855 (nr
82 s. 2) angående kronans rätt vid återbetalning av lån, som blivit i
jordebok antecknade, jämte de särskilda stadganden, som innefatta
ändring i eller tillägg till någon av dessa författningar, skola
upphöra att gälla.

2 mom. Om vid tiden för denna lags ikraftträdande kronan har fordran
för lån från odlings- eller avdikningslånefonden, vilket ej blivit
antecknat i jordeboken, skall för den fordran förmånsrätt, som i 2 §
sägs, uppkomma vid lagens ikraftträdande eller, därest beslut om
lånets återbetalning och fördelning då ännu ej meddelats, när så
sker.

3 mom. har upphävts genom lag (1968:281).