Lag (1932:169) om uppläggande av nya fastighetsböcker

SFS nr
1932:169
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1932-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:226
Upphävd
2000-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1977:663

1 § För varje inskrivningsmyndighets område skall uppläggas
fastighetsbok, gemensam för lagfarts- och inteckningsärenden.
Lag (1973:100).

2 § I fastighetsboken skola upptagas samtliga inom
inskrivningsmyndighetens område belägna fastigheter; dock skall
fastighet, som är anslagen till boställe eller from stiftelse eller
utarrenderad för kronans räkning eller eljest under dess omedelbara
disposition, icke upptagas i fastighetsboken i annat fall än då det
erfordras för inskrivning rörande fastigheten. Lag (1973:100).

3 § Fastighetsboken skall uppläggas på grundval av upprättat
fastighetsregister (jordregister eller fastighetsregister enligt de
för stad meddelade bestämmelser).

Varje fastighet skall upptagas å särskilt upplägg; dock må
fastigheter, som äro i en ägares hand, sammanföras å gemensamt
upplägg, om det lämpligen kan ske.

Med fastighet förstås i denna lag vad som enligt gällande bestämmelser
skall såsom särskild fastighet redovisas i fastighetsregister.

4 § I fastighetsboken skall fastighet upptagas under den beteckning,
som den har i fastighetsregistret.

5 § Till upplägget för varje fastighet skola överföras å fastigheten
senast meddelad lagfart, i fastigheten gällande inteckningar för
fordran så ock, där ansökan om lagfart eller om inteckning för fordran
är vilande eller beroende på prövning, inskrivningen härom. Jämväl
övriga inteckningar och andra inskrivningar skola överföras, så framt
de icke uppenbarligen sakna betydelse.

6 § Där för verkställande av överföring till vederbörligt upplägg i
fastighetsboken erforderlig upplysning ej annorledes kan vinnas, skall
undersökning anställas vid sammanträde med sakägare och andra, som
kunna antagas äga kännedom om förhållandena. Till biträde vid under
sökningen må lantmätare eller annan sakkunnig person anlitas. Samman
träde må hållas å ort, där fastigheten är belägen. Vid sammanträdet
föres protokoll.

Kallelse till sammanträdet skall avsändas i rekommenderat brev och
innehålla anmaning att vid sammanträdet förete tillgängliga hand
lingar, vilka kunna tjäna till upplysning i saken. Där så prövas
erforderligt, skall kungörelse om sammanträdet införas i Post- och
Inrikes Tidningar och ortstidning.

För inställelsen njute den, som inkallats, där så prövas skäligt,
ersättning enligt de grunder, som gälla för vittnen i brottmål.
Beslut härutinnan meddelas av den, som håller sammanträdet; och må i
händelse av missnöje talan föras enligt 52 kap. 1 § rättegångsbalken.

Kostnaden för sammanträdet bestrides av statsverket. Lag (1977:663).

7 § Finnes vid undersökning, som i 6 § sägs, eller eljest, att
fastighet vid inskrivning angivits med felaktig eller missvisande
beteckning eller i övrigt oriktigt redovisats, skall vid överföringen
till fastighetsboken rättelse i inskrivningen vidtagas. Rättelse må
dock ej ske, med mindre kända sakägare kallats till sammanträde eller
eljest satts i tillfälle att i ärendet avgiva yttrande.

Är den, för vilken tillfälle beretts att avgiva yttrande, missnöjd med
rättelsen, har han att vid äventyr av talans förlust inom ett år
därefter instämma den eller dem saken rörer.

Skriftligt besked om rättelsen, innefattande tillika vad den, som är
missnöjd, har att iakttaga, skall ofördröjligen avsändas i
rekommenderat brev till varje känd sakägare. Meddelande om rättelsen
skall ock tillsändas den, som för fastighetsregistret.

8 § Sedan de till viss fastighet hörande inskrivningarna blivit
överförda till fastighetsboken, skall inskrivningsärende rörande
fastigheten ej längre antecknas i lagfarts- eller inteckningsboken
utan införing i stället göras i den nya boken.

9 § Vad i denna lag är stadgat om fastighet skall i tillämpliga delar
gälla om frälseränta.

10 § Närmare bestämmelser angående fastighetsboken och tillämpningen
i övrigt av denna lag meddelas av Konungen, som tillika beträffande de
särskilda inskrivningsmyndigheternas områden meddelar erforderliga
föreskrifter angående bedrivandet av arbetet med fastighetsbokens
uppläggande. Lag (1973:100).

Övergångsbestämmelser

1932:169

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1933; dock skall med
uppläggandet av fastighetsbok för domsaga inom Kopparbergs län anstå,
intill dess Konungen annorlunda förordnar.

1977:663

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kungörande som har
beslutats eller börjat verkställas före ikraftträdandet.