Lag (1932:242) om skyldighet i vissa fall att tillhandahålla förnödenheter m.m. för ordningsmaktens behov

SFS nr
1932:242
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1932-06-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1553

1 § Polismyndigheten får, om det av särskilda skäl behövs då
polisstyrka dras samman för att upprätthålla ordningen,
förordna att ägare och inne-havare av förnödenheter,
transportmedel, rum för personal och annat som är absolut
nödvändigt för polisverksamheten och som inte tillräckligt fort
kan anskaffas på annat sätt, skall vara skyldiga att på begäran
av polisbefäl mot full ersättning tillhandahålla vad som
begärs. Polismyndigheten bestämmer vilket polisbefäl som får
framställa en sådan begäran.

Polismyndigheten skall ange den ort och den tid, för vilken
förordnandet gäller. Lag (1998:1553).

2 § Anfordran skall, där så lämpligen låter sig göra, i första hand
riktas till den, som å orten driver rörelse eller eljest mot ersättning
tillhandagår allmänheten med vad som är i fråga.

Då så påfordras, skall anfordran göras skriftligen och överlämnas av
polisman, försedd med vederbörligt tjänstetecken, samt kvitto lämnas å
vad som mottages.

3 § Transportmedel och rum tillhandahållas med nyttjanderätt. I övrigt
skall tillhandahållande ske med äganderätt, därest ej annat vid
anfordran bestämts eller får anses överenskommet.

4 § I de fall, då begärd ersättning icke betalas av vederbörande
polisbefäl, må framställning om ersättning göras hos länsstyrelsen, som
har att utbetala vad som finnes skäligt. Erhåller sökanden efter klagan
i vederbörlig ordning över länsstyrelsens beslut icke den ersättning han
begärt, må han hos domstol föra talan i saken.

5 § Vägrar eller försummar någon att fullgöra anfordran enligt denna
lag, äger vederbörande polisbefäl låta uttaga det begärda.

Den som gör sig skyldig till vägran eller försummelse, som nu sagts,
döms till böter. Lag (1991:249).

6 § har upphävts genom lag (1991:249).

7 § Vad i denna lag stadgats skall äga motsvarande tillämpning, då
militär personal enligt vad därom är föreskrivet tages i anspråk för
upprätthållande av allmän ordning.

8 § Närmare bestämmelser för tillämpning av denna lag meddelas av
Konungen.