Lag (1932:540) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Island

SFS nr
1932:540
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1932-12-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:400

1 § Lagakraftägande dom, som i Danmark, Finland, Island eller Norge
givits i tvistemål eller i brottmål meddelats angående skadestånd,
vare gällande jämväl här i riket.

Med dom förstås i denna lag domstols beslut, som innebär avgörande av
huvudsaken.

2 § Lika med lagakraftägande dom anses i denna lag:

1. utslag, varigenom överexekutor i Finland efter lagsökning ålagt
någon betalningsskyldighet och för vilket tiden för besvärs anförande
gått till ända;

2. förlikning, som ingåtts inför förlikningskommission eller domstol;
samt

3. lagakraftägande beslut, som i tvistemål, i domen eller under
rättegången, meddelats angående ersättning för rättegångskostnad eller
gottgörelse till vittne eller sakkunnig.

3 § Dom, som, på grund av svarandens utevaro, mot honom givits av
domstol i första instans i Danmark, Island eller Norge, så ock
tredskodom eller annan dom, som blivit av underrätt eller överexekutor
i Finland given mot svarande, som ej avgivit svaromål, vare ej
gällande, med mindre:

1. svarande, vid målets anhängiggörande genom stämning, lagsökning
eller inkallelse till förlikningskommission, hade hemvist eller anmäld
firma i den stat, där domen gavs, eller styrelse, som hade att
företräda svaranden, då ägde sitt säte därstädes, eller delgivningen
skett med ombud, som svaranden enligt lag var pliktig att hava i den
staten; eller

2. bindande överenskommelse var träffad om målets upptagande av den
domstol, där domen gavs; eller

3. domen angår skadestånd för gärning, som begåtts i den stat, där
domen gavs, och svaranden under vistelse därstädes personligen fått
del av stämningen.

Vad nu är sagt gälle ock i fråga om dom, som i någon av förenämnda
fyra stater blivit av högre rätt meddelad mot svarande, som uteblivit
såväl där som i första instans.

4 § Beslut eller förlikning, som enligt 1-3 §§ äger giltighet här i
riket och varå verkställighet kan vinnas i den stat, där beslutet gavs
eller förlikningen ingicks, skall på begäran här verkställas.

5 § Ansökan om verkställighet göres hos överexekutor.

6 § Vid ansökan om verkställighet av beslut skall fogas:

1. beslutet i huvudskrift eller av vederbörande myndighet styrkt
avskrift;

2. bevis att beslutet äger laga kraft och är av sådan beskaffenhet som
sägs i 1 eller 2 §, samt att verkställighet kan ske i den stat, där
beslutet gavs; samt

3. där fråga är om dom, som avses i 3 §, bevis som utmärker, att domen
enligt nämnda paragraf är gällande.

Sökes verkställighet av förlikning, skall vid ansökningen fogas av
behörig myndighet styrkt avskrift av förlikningen, ävensom bevis att
förlikningen är ingången inför förlikningskommission eller domstol och
kan verkställas i den stat, där den träffats.

Handling, som är avfattad på finska eller isländska språket, skall
vara åtföljd av styrkt översättning till danska, norska eller svenska
språket.

7 § Bevis, som i 6 § sägs, skall vara utfärdat:

i Danmark, Finland och Island av justitieministeriet; samt

i Norge av justisdepartementet.

8 § Överexekutor företage ansökningen till prövning utan motpartens
hörande; dock må tillfälle till yttrande beredas honom, när särskilda
skäl därtill äro.

9 § Varder ansökningen av överexekutor bifallen, gälle i avseende å
verkställigheten vad om svensk domstols lagakraftägande dom är
stadgat; och skall förty vad beslutet eller förlikningen må innehålla
om tvångsmedel ej vinna tillämpning.

10 § Denna lag gäller inte om konventionen den 30 oktober 2007
om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av
domar på privaträttens område (2007 års Luganokonvention) är
tillämplig.

Denna lag gäller inte heller i fråga om

1. dom i mål angående boskillnad, hemskillnad,
äktenskapsskillnad, återgång av äktenskap, adoptivförhållandes
stiftande eller hävande, omyndighetsförklaring eller sådan
förklarings hävande, eller dom som, i samband med hemskillnad,
äktenskapsskillnad eller äktenskaps återgång, meddelats om
bodelning mellan makarna, skadestånd eller vårdnaden om barnen
eller också senare, i särskilt mål, meddelats i sådan fråga,
dock att föreskrifterna i 4–9 §§ om verkställighet ska
tillämpas på domen, när denna enligt särskilda föreskrifter ska
gälla här i riket;

2. dom, som meddelats i Danmark, Island eller Norge och
innefattar tilllämpning av lagstiftningen om makars
förmögenhetsförhållanden, såframt tvisten här i riket skolat
bedömas enligt lagstiftning, som gällde före nya
giftermålsbalkens ikraftträdande;

3. beslut eller förlikning angående familjerättslig
underhållsplikt;

4. beslut eller förlikning, som gäller börd, rätt på grund av
arv eller testamente, boutredning eller skifte efter död man
eller ansvarighet för den dödes gäld, gäldenärs försättande i
konkurs, inledande av offentlig ackordsförhandling utan
konkurs, andra på konkursdomares eller konkursdomstols prövning
beroende frågor eller rättshandlings eller annan åtgärds
ogiltighet på grund av inträffad konkurs;

5. beslut eller förlikning i fråga om äganderätt eller annan
rätt till fast egendom i annan stat än den, där domen eller
förlikningen tillkom, eller om skyldighet att träffa förfogande
om dylik rätt eller om påföljd av sådan skyldighets
åsidosättande;

6. beslut rörande skatt eller annan avgift till stat eller
kommun eller annan fråga av offentligrättslig art, ändå att
saken behandlats i den för tvistemål stadgade ordning.

Lagen gäller inte heller i fråga om beslut som meddelats av
särskild domstol för arbetstvister. Lag (2009:1305).

11 § Denna lag medför ej förpliktelse att erkänna eller verkställa
beslut eller förlikning, där detta uppenbarligen vore oförenligt med
rättsordningen här i riket.

Övergångsbestämmelser

1932:540

Genom denna lag upphäves förordningen den 15 juni 1861 om
verkställighet i Sverige av domar och utslag, meddelade av domstol i
konungariket Danmark; dock att nämnda förordning fortfarande skall äga
tillämpning å beslut som meddelats eller förlikning som ingåtts före
lagens ikraftträdande. I vad eljest är stadgat om giltighet eller
verkställighet i vissa fall av utländsk domstols beslut göres ej
ändring genom denna lag.