Lag (1933:270) om säkerhet för utbekommande av viss ersättning enligt lagen om ägofred

SFS nr
1933:270
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1933-06-02

Har vid betesreglering enligt lagen om ägofred blivit bestämt, att
ersättning jämlikt 16 § sagda lag skall årligen gäldas av ägare till
fastighet, äge den ersättningsberättigade, där hans fordran ej stått
inne längre än ett år efter förfallodagen, att ur fastigheten, ändå
att den kommit i annans hand, njuta betalning med enahanda
förmånsrätt, som enligt 17 kap. 6 § handelsbalken tillkommer enskild
ränteägare för avgäld av fast egendom.