Lag (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar

SFS nr
1934:69
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1934-04-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 1986:185

Har domstol i Danmark, Finland, Island eller Norge meddelat dom
rörande rättshandlings ogiltighet eller återgång på grund av konkurs,
som inträffat i någon av nämnda stater eller här i riket, eller har i
någon av staterna förlikning i sådan fråga ingåtts inför förlik
ningskommission eller domstol, skola i avseende å erkännande och
verkställighet av domen eller förlikningen lända till efterrättelse
föreskrifterna i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av
nordiska domar på privaträttens område.

Vad sålunda är stadgat äger dock ej tillämpning, där av konkursbe
slutet framgår, att gäldenären ej har hemvist i någon av staterna. Lag
(1977:596).

Övergångsbestämmelser

1977:1001

Regeringen föreskriver att lagen (1977:596) om ändring i lagen
(1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av
konkurs meddelade utländska domar skall träda i kraft i förhållande
till Danmark, Finland och Norge den 1 januari 1978.

1981:9

Lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning
av konkurs meddelade utländska domar skall upphöra att gälla den dag
regeringen bestämmer.

Denna lag får sättas i kraft i förhållande till två eller tre av de
övriga nordiska länderna. Sätts lagen i kraft i förhållande till
endast två eller tre av dem, gäller den gamla lagen fortfarande i för
hållande till de övriga länderna.

1983:159

Regeringen föreskriver att lagen (1981:9) om upphävande av lagen
(1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av
konkurs meddelade utländska domar skall träda i kraft i förhållande
till Danmark och Finland den 1 maj 1983.