Kungörelse (1935:576) angående tillämpning å dödsbos konkurs av lagen den 6 april 1934 (nr 67) med bestämmelser om konk urs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, m.m.

SFS nr
1935:576
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1935-11-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 1983:164

Sedan den 19 november 1934 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island
och Norge ingåtts en konvention om arv, testamente och boutredning,
har Kungl. Maj:t funnit gott förordna,

*/k/ dels */-k/ att lagen den 6 april 1934 (nr 67) med bestämmelser om
konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge,
och lagen den 6 april 1934 (nr 68) om verkan av konkurs, som inträffat
i Danmark, Finland, Island eller Norge, skola äga tillämpning jämväl
å dödsbos konkurs;

*/k/ dels ock */-k/ att lagen den 6 april 1934 (nr 69) om erkännande
och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade
utländska domar skall äga tillämpning jämväl å dom eller förlikning
rörande rättshandlings ogiltighet eller återgång i anledning av
dödsbos konkurs.

Övergångsbestämmelser

1983:164

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1935:576) angående tillämp
ning å dödsbos konkurs av lagen den 6 april 1934 (nr 67) med
bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland,
Island eller Norge, m.m. skall upphöra att gälla i förhållande till
Danmark och Finland vid utgången av april 1983.