Cirkulär (1935:596) till länsstyrelserna angående tillämpningen av viss bestämmelse i konventionen den 16 mars 1932 mellan Sverige och Danmark med flere länder om erkännande och verkställighet av domar

SFS nr
1935:596
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1935-11-15

Sedan genom konventionen den 16 mars 1932 mellan Sverige, Danmark,
Finland, Island och Norge om erkännande och verkställighet av domar
bestämts, att sådant bevis om laga kraft som i konventionen avses
skall i Sverige meddelas av länsstyrelse, och därom utfärdats
kungörelse den 26 juni 1933 (nr 421), varder härmed till upplysning
för länsstyrelserna meddelat, att tredskodom mot vilken ej vädjats
skall enligt konventionen hållas för lagakraftvunnen, ändå att tiden
för stämning om återvinning ej gått till ända.