Kungörelse (1936:356) med ändrade bestämmelser rörande den omfattning, i vilken kronans jordebok skall föras, m.m.

SFS nr
1936:356
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1936-06-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:310
Upphävd
2000-07-01

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna att, utan hinder av häremot
stridande bestämmelser,

dels kronans jordebok hädanefter skall föras endast såvitt
angår fiskeri, som omförmäles i 5 § lagen den 24 maj 1895 (nr 36 sid.
1) angående vad till fast egendom är att hänföra, samt sådan ränta
eller annan avgäld av fastighet, varom enligt särskilt stadgande
anteckning skall göras i jordeboken,

dels ock i fall, där överlåtelse av äganderätt till
kronoegendom enligt hittills gällande föreskrifter skolat ske genom
egendomens omföring i jordeboken från krono till skatte titel, i
stället skall utfärdas överlåtelsehandling (skattebrev) för den, som
prövas berättigad erhålla egendomen.