Kungörelse (1936:627) angående översändande till domkapitel av utslag i mål vari präst blivit dömd till straff

SFS nr
1936:627
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1936-12-11

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna att, där präst blivit dömd till
ansvar för brott utom ämbetet, utslaget i målet skall så snart ske kan
översändas till domkapitlet.