Lag (1936:82) angående införande av lagen om skuldebrev

SFS nr
1936:82
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1936-03-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 1976:190

1 § Den nu antagna lagen om skuldebrev skall, jämte vad här nedan
stadgas, lända till efterrättelse från och med den 1 januari 1937.

2 § Genom nya lagen upphävas:

9 kap. 1–4 §§ handelsbalken;

10 § 1–3 samt 6–10 mom. förordningen om nya utsökningslagens
införande;

så ock vad i övrigt finnes i lag eller författning stridande mot nya
lagens bestämmelser.

3 § Vad i lag eller författning är stadgat om gäldenärer eller
löftesmän, som iklätt sig ansvarighet en för alla och alla för en,
skall äga tillämpning jämväl då sådan ansvarighet eljest åligger flere
som gemensamt åtagit sig betalningsskyldighet.

4 § Å skuldebrev som tillkommit före nya lagens ikraftträdande äge
äldre lag tillämpning, i den mån ej annat följer av vad här nedan
stadgas.

5 § har upphävts genom lag (1976:190).

6 § Stadgandena i 16, 18, 20, 22 och 31 §§ nya lagen skola äga
tillämpning jämväl å äldre skuldebrev, där det efter lagens
ikraftträdande överlåtits; dock äge gäldenären ej i något fall
framställa invändning som avses i 16 §, där han på grund av äldre lag
var förhindrad att göra invändningen gällande mot överlåtaren.

7 § Föreskrifterna i 21 § andra stycket nya lagen skola, i fråga om
belopp som förfalla efter lagens ikraftträdande, tillämpas jämväl å
äldre skuldebrev.

8 § De i 23–25 §§ nya lagen givna bestämmelser om ränte- och
vinstkuponger skola äga tillämpning jämväl å kupong till äldre
huvudförbindelse eller aktie; dock att

1) vad i 23 § tredje stycket och 24 § andra stycket är stadgat i fråga
om överlåtelse av kupong skall gälla allenast överlåtelse som äger rum
efter lagens ikraftträdande;

2) den i 25 § angivna tid för kupongs företeende till inlösen skall, i
fråga om kupong som förfallit till betalning före dagen för
ikraftträdandet, räknas från sagda dag; samt

3) vad i 25 § andra stycket är stadgat om rätt till betalning för
förkommen kupong skall, i fråga om kuponger till obligationer som av
svenska staten utgivits för andra lån än sådana, vilka amorteras
enligt en på förhand bestämd plan, gälla allenast kupong som förfaller
efter lagens ikraftträdande.

9 § Har sådant bevis om tillgodohavande hos bank som avses i 32 § nya
lagen eller sådant enkelt skuldebrev som i sista stycket av sagda
paragraf omförmäles utfärdats före lagens ikraftträdande, skall, i
fråga om gäldenärens rätt till invändning på grund av förhållande som
inträffat efter kraftträdandet, nya lagen vinna tillämpning. Vad
enligt samma paragraf gäller om överlåtelses verkan mot överlåtarens
borgenärer och om överlåtelse till flere skall ock äga tillämpning,
där överlåtelsen eller, såvitt fråga är om överlåtelse till flere, den
första överlåtelsen ägt rum efter ikraftträdandet.

10 § Har, till säkerhet för skuldebrev som är ställt till viss man,
inteckning blivit före tiden förnya lagens ikraftträdande
beviljad, eller är vid sagda tid ansökan om sådan inteckning vilande,
skall från och med den 1 januari 1940 eller den tidigare dag efter
ikraftträdandet då skuldebrevet efter inlösen åter utgivits av den
förskrivna egendomens ägare, skuldebrevet, i fråga om rätten att göra
inteckningen gällande i egendomen, anses lika med skuldebrev till
innehavaren, utan så är att å skuldebrevet tecknats särskilt
förbehåll att det ej skall vara löpande. Har, före den tid som nu är
sagd, den förskrivna egendomens ägare hos inteckningsmyndigheten
anmält att han menar sig äga rätt till invändning, som icke skulle
kunna framställas därest skuldebrevet vore löpande, njute han sin rätt
till godo. Anteckning om sådan anmälan skall ske på enahanda sätt som
i fråga om anmälan angående innehav av intecknat fordringsbevis är
stadgat.