Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

SFS nr
1936:83
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1936-03-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:420

1 § Utfästelse om gåva av lös egendom varom i denna lag sägs vare, så
länge gåvan ej fullbordats, utan verkan, med mindre utfästelsen gjorts i
skuldebrev eller annan urkund som blivit till gåvotagaren överlämnad,
eller omständigheterna vid dess tillkomst utmärka att den var avsedd att
komma till allmänhetens kännedom.

Har gåvan ej fullbordats, vare mot givarens borgenärer utfästelsen
ogill, ändå att den gjorts så som i första stycket är sagt.

2 § Är genom skuldebrev eller annorledes gåva utfäst i
penningar eller lösören, gälle den ej såsom fullbordad med
mindre det som utfäst är kommit i gåvotagarens besittning. I
fråga om skepp, skeppsbygge eller luftfartyg gäller i stället
att gåva ej är att anse såsom fullbordad, med mindre
inskrivning för förvärvet sökts enligt vad om detta är särskilt
stadgat. Har genom ett skuldebrev eller på annat sätt en gåva
utfästs i en rättighet som registreras enligt lagen (1998:1479)
om kontoföring av finansiella instrument fullbordas gåvan genom
att rättigheten registreras för gåvotagaren enligt
bestämmelserna i den lagen eller, om rättigheten förvaltas
enligt 3 kap. i den lagen, genom att förvaltaren underrättas om
utfästelsen. Lag (2004:85).

3 § Bortgiver någon aktiebrev eller löpande skuldebrev eller annan
handling vars företeende utgör villkor för rätt att kräva betalning eller
för utövande av annan rättighet, gälle gåvan såsom fullbordad då gåvo-
tagaren fått handlingen i sin besittning. Efterskänkes fordran enligt
sådan handling, vare gåvan för fullbordad hållen först då handlingen
återställts eller gjorts obrukbar.

Om någon ger bort en rättighet som registreras enligt aktiekontolagen
(1989:827), fullbordas gåvan genom att rättigheten registreras för
gåvotagaren enligt bestämmelserna i den lagen eller, om rättigheten
förvaltas enligt 8 kap. i sistnämnda lag, genom att förvaltaren
underrättas om gåvan. Om en fordran som registreras enligt sistnämnda
lag efterskänks, fullbordas gåvan genom registrering eller underrättelse
i enlighet med vad nu sagts.

Bortgives annan fordran än i första eller andra stycket sägs, vare
överlåtelsen för fullbordad ansedd då gäldenären underrättats av givaren.
Har gåvan tillkommit genom skriftlig utfästelse varom sägs i 1 § första
stycket, eller under sådana särskilda omständigheter som där avses, och
sker underrättelse genom gåvotagaren, gälle överlåtelsen ock såsom
fullbordad. Efterskänkes fordran varom här är fråga, gälle gåvan strax
såsom fullbordad. Lag (1992:1311).

4 § Har någon såsom gåva åt annan till bank,
kreditmarknadsföretag eller företag som driver verksamhet
enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet överlämnat
penningar eller annan lös egendom utan att förbehålla sig rätt
att däröver förfoga, skall gåvan anses fullbordad när det givna
blivit av banken eller företaget mottaget för gåvotagarens
räkning; och skall detta gälla ändå att av banken eller
företaget utfärdat bevis, som i 3 § sägs, behållits av givaren.

Detta skall tillämpas på motsvarande sätt om givaren låtit för
gåvotagarens räkning överföra medel som givaren hade
innestående i banken eller företaget. Lag (2004:420).

5 § Varda, efter det gåvan blivit utfäst men innan den fullbordats,
givarens förmögenhetsvillkor så försämrade att, i betraktande jämväl av
gåvotagarens villkor, gåvans utkrävande skulle vara uppenbart obilligt,
må den återkallas eller minskas.

Gör gåvotagaren givaren märklig orätt, stånde givaren fritt att
återkalla gåvan, där denna ännu ej fullbordats; give dock, inom ett år
från det han fick kunskap om orätten, återkallelsen till känna för
gåvotagaren.

6 § Om utfästelse av en make att under äktenskapet ge den andra maken en
gåva gäller 8 kap. 2 § äktenskapsbalken.

Bestämmelser om utfästelse om gåva som inte får göras gällande under
givarens livstid finns i ärvdabalken. Lag (1987:798).