Cirkulär (1937:977) till länsstyrelserna angående besvarande av deklarationer jämte tillhörande uppgifter för 1928 års allmänna fastighetstaxering

SFS nr
1937:977
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1937-12-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1105
Upphävd
1993-11-01

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att vad i 6 § kungörelsen den 28
september 1928 (382) med vissa föreskrifter rörande taxeringsförfarandet
finnes stadgat angående förstörande av fastighetsdeklaration jämte
tillhörande uppgifter icke skall äga tillämpning beträffande de ännu
bevarade deklarationer och uppgifter, vilka avgivits till ledning vid
1928 års allmänna fastighetstaxering; skolande dess handlingar för
framtiden bevaras.

Detta meddelas länsstyrelserna till kännedom och efterrättelse.