Lag (1939:6) om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg

SFS nr
1939:6
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1939-01-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 1981:779

1 § Kvarstad må ej läggas å:

a. luftfartyg, som äges eller uteslutande nyttjas av svenska staten
eller som av främmande stat användes uteslutande för statsändamål,
därunder inbegripet postbefordran, och icke för affärsdrift;

b. luftfartyg, som användes i regelbunden fart för allmän trafik,
jämte nödiga reservfartyg; eller

c. luftfartyg, som eljest är avsett för befordran av personer eller
gods mot vederlag, då fartyget är färdigt att avgå för sådan
befordran, utan så är att kvarstaden avser gäld, som gjorts för resans
utförande eller därunder uppkommit.

Vad i första stycket sägs skall ej gälla kvarstad på ansökan av ägare,
som avhänts luftfartyget genom rättsstridig handling.

2 § Kvarstad å luftfartyg skall, ändå att den ej är beviljad till
säkerhet för fordran, upphöra, då säkerhet ställes.

Säkerhet till befrielse från kvarstad för fordran skall anses till
räcklig, där den täcker fordringsbeloppet jämte kostnader och ute
slutande avser betalning därav eller, om luftfartygets värde är lägre,
där säkerheten täcker detta. Lag (1981:779).

3 § har upphävts genom lag (1981:779).

4 § Å utländskt luftfartyg äger denna lag tillämpning allenast såvitt
regeringen, efter avtal med främmande stat, därom förordnat. Lag
(1981:779).

Övergångsbestämmelser

1939:84

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att lagen den 4 januari 1939
(nr 6) om frihet från kvarstad och skingringsförbud för vissa luft
fartyg skall träda i kraft den 1 maj 1939.

Härjämte förordnas, med stöd av 4 § nämnda lag, att lagen, såvitt
angår utländska luftfartyg, skall äga tillämpning å luftfartyg, hemma
hörande i främmande stat som är ansluten till den i Rom den 29 maj
1933 avslutade konventionen rörande fastställande av vissa gemensamma
bestämmelser i fråga om kvarstad å luftfartyg.