Lag (1941:881) med vissa bestämmelser om dödande av handlingar som förstörts under krig m.m.

SFS nr
1941:881
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1941-11-21

1 § Vid krig eller krigsfara, vari riket befinner sig, eller eljest
under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden äger Konungen
förordna att, med avvikelse från vad i lagen om dödande av förkommen
handling stadgas, följande särskilda bestämmelser skola tillämpas.

2 § Förutom de handlingar som enligt ovannämnda lag kunna bliva
föremål för dödning må ock obligation, som kan antagas hava blivit
förstörd eller eljest förkommit, dödas efter därom gjord ansökan.

3 § Kungörande av inkomna ansökningar om dödning skall äga rum å tid
och på sätt Konungen bestämmer. Konungen må ock bestämma tid för
fullföljd av inkomna ansökningar om dödning.

4 § Visar den som gjort ansökan om dödning sannolika skäl att
handlingen för honom förstörts eller eljest förkommit, äge rätten
eller domaren, efter att hava berett gäldenären eller, i fråga om
aktiebrev, bolaget tillfälle att yttra sig, för tiden intill dess
ärendet blivit genom laga kraftägande beslut avgjort berättiga
sökanden att tidigast tre månader från förfallodagen lyfta ej uppburen
avkastning å handlingen såsom om han innehade denna. Beslut som nu
sagts må jämväl avse förfluten tid.

Beslutet må när som helst återkallas. Det åligge rätten eller domaren
att genast underrätta gäldenären eller bolaget, när återkallelse
skett.

Beslut som avses i första och andra styckena skall, såvitt ej
annorlunda förordnas, omedelbart lända till efterrättelse. Beslut om
återkallelse må dock ej åberopas mot gäldenären eller bolaget förrän
det kommit gäldenären eller bolaget till handa.

5 § Avser ansökan om dödning allenast kuponger som utfärdats till
skuldebrev eller aktiebrev, må beslut som i 4 § sägs meddelas med
avseende å kupongerna såsom om ansökningen gällt jämväl
huvudförbindelsen eller aktiebrevet.

6 § Konungen äger förordna, att vad i handling, som kan dödas enligt
lagen om dödande av förkommen handling eller enligt denna lag, må vara
bestämt om betalning hos annan än gäldenären eller, i fråga om
aktiebrev, bolaget tills vidare ej må åberopas eller att bestämmelsen
tills vidare skall vara underkastad den jämkning som Konungen
bestämmer.

7 § Vad i 3-5 §§ stadgas skall, om Konungen så bestämmer, gälla ändå
att ansökan inkommit innan förordnande enligt 1 § trätt i kraft.

8 § Konungen bestämmer viss tid, då ansökan senast skall hava ingivits
till rätten för att bestämmelserna i denna lag skola tillämpas därå.