Lag (1942:117) med vissa bestämmelser om kungörande i kyrka m.m.

SFS nr
1942:117
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1942-03-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:356
Upphävd
1993-01-01

1 § Är i lag eller författning föreskrivet att kungörelse skall
uppläsas i kyrka, skall i stället anslag ske på sätt och plats som
Konungen föreskriver.

Vad här ovan stadgas äger icke tillämpning å kungörelse, om vars
uppläsande bestämmelse meddelas i kyrkohandboken. Lag (1968:687).

2 § Utan hinder av vad i 1 § sägs äger Konungen förordna, att
kungörelse som rör kyrkliga angelägenheter även skall uppläsas i
kyrkan.

Församlingen äger medgiva, att enskildas tillkännagivanden må på
begäran uppläsas i kyrkan, såvida icke i särskilda fall prästen, på
grund av sådant tillkännagivandes innehåll eller avfattning, finner
det vara olämpligt att det uppläses. Lag (1968:687).

3 § Närmare bestämmelser rörande tillämpningen av denna lag meddelar
Konungen.