Lag (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol

SFS nr
1946:817
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1946-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:482

1 § I mål eller ärende vid en svensk domstol får domstolen
besluta att bevis skall tas upp vid en utländsk domstol. Sådan
bevisupptagning får avse syn, skriftligt bevis eller förhör med
vittne, sakkunnig, part under sanningsförsäkran, målsägande
eller den som avses i 36 kap. 1 § andra eller tredje stycket
rättegångsbalken.

Denna lag tillämpas inte om lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål eller rådets förordning (EG) nr
1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan
medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och
ärenden av civil eller kommersiell natur är tillämplig.
Lag (2003:482).

2 § Enskild part som begärt bevisupptagning eller som eljest enligt
lag har att utgiva kostnaden därför åligge att inom tid som honom av
rätten förelägges antingen till rätten avlämna skriftlig förbindelse
av två vederhäftiga, inom riket bosatta personer, vilka en för båda
och båda för en borga såsom för egen skuld för den kostnad åtgärden
kan medföra, eller ock erlägga det belopp vartill rätten finner
kostnaden kunna skäligen beräknas. Försummas det och har
bevisupptagningen begärts av part, vare frågan därom förfallen.

Vad nu sagts skall ej äga tillämpning, då kostnad för
bevisupptagning skall utgivas av staten såsom part eller annars skall
utgå av allmänna medel. Lag (1996:1627).

3 § Då rätten beslutat bevisupptagning vid utländsk domstol samt, i
fall som avses i 2 §, vad där är föreskrivet blivit fullgjort, utfärde
rätten framställning till den utländska domstolen om bevisupptagningen
enligt bestämmelser som regeringen meddelar.

Framställning om bevisupptagning skall av rätten tillställas
Justitiedepartementet för vidare åtgärd. Framställning enligt den i
Haag den 18 mars 1970 dagtecknade konventionen om bevisupptagning i
utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur får i
stället översändas till myndighet i den främmande staten som utsetts
att mottaga sådan framställning (centralorganet). Där enligt regeringens
förordnande omedelbar skriftväxling med den utländska domstolen må äga
rum, översändes framställning om bevisupptagning till den domstolen.
Lag (2000:566).

4 § Närmare bestämmelser om gäldande av kostnad för bevisupptagning
som avses i denna lag meddelas av Konungen.