Lag (1946:818) om bevisupptagning åt vissa internationella organ

SFS nr
1946:818
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1946-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:576

1 § En framställning från domstol eller skiljedomstol, som ska
avgöra tvist mellan stater, eller annat internationellt organ,
som tillsatts för behandling av sådan tvist, om att vidta
någon åtgärd som hör till tvistens behandling, såsom
upptagande av ed eller av bevis genom vittne, sakkunnig eller
syn eller av skriftligt bevis, ska prövas av regeringen. Om
regeringen bifaller framställningen, ska åtgärden vidtas
enligt bestämmelserna i denna lag.

En begäran hos Regeringskansliet (Justitiedepartementet) av
Europeiska unionens domstol att ett vittne eller en sakkunnig
ska höras vid svensk domstol ska av Regeringskansliet
(Justitiedepartementet) överlämnas till behörig domstol. Den
begärda åtgärden ska vidtas enligt bestämmelserna i denna lag.
I stället för vad som sägs i 6 § gäller dock att kostnaderna i
ärendet ska betalas av den domstol som begärt åtgärden.
Lag (2010:576).

2 § Åtgärd som i 1 § sägs skall vidtagas av allmän underrätt.

Är framställning gjord om upptagande av ed, anställande av förhör,
upptagande av skriftligt bevis eller syn å föremål som lämpligen kan
flyttas till rätten, ankomme åtgärden på den rätt, inom vars område
den som skall fullgöra edgång eller höras eller som innehar handling
eller föremål, varom fråga är, har sitt hemvist eller någon tid
uppehåller sig; där han samtyckt att vid annan rätt fullgöra vad av
honom äskas, skall dock åtgärden vidtagas av den rätten. Är fråga om
syn å fastighet eller å föremål som ej lämpligen kan flyttas till
rätten, tillkomme sådan åtgärd den rätt, inom vars område fastigheten
är belägen eller föremålet finnes.

Annan åtgärd än nu sagts skall vidtagas av den rätt Konungen
bestämmer.

3 § Prövar rätten att begärd åtgärd ej kan vidtagas, avlåte rätten
meddelande därom till sökanden med uppgift om skälen för beslutet.

Finner rätten att det jämlikt 2 § andra stycket tillkommer annan rätt
att vidtaga åtgärd varom fråga är, skall framställningen översändas
till den rätten och meddelande därom tillställas
utrikesdepartementet.

4 § Möter ej för äskad åtgärd laga hinder, utsätte rätten dag för
ärendets företagande.

Om den utsatta dagen låte rätten underrätta sökanden.

5 § I fråga om ärendets behandling vid rätten skall lända till
efterrättelse vad om rättegång vid svensk domstol finnes stadgat;
ärendet skall anses som bevisupptagning utom huvudförhandling.

6 § Rätten fastställe det belopp, vartill kostnad för delgivning
uppgår. Sådan kostnad så ock av rätten bestämd ersättning till den
som, utan att vara part, tillstädeskommit vid rätten eller något
fullgjort skall gäldas av statsverket.

7 § Sedan ärendet blivit fört till slut, låte rätten protokoll över
vad däri förekommit tillställas sökanden och översände till
utrikesdepartementet uppgift å de kostnader åtgärden enligt 6 § eller
eljest medfört.

8 § Meddelande som skall avlåtas till sökanden eller part varde av
rätten översänt till utrikesdepartementet för vidare åtgärd.