Lag (1946:864) om återgäldande av kostnad för blodundersökning i brottmål

SFS nr
1946:864
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1946-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1624
Upphävd
1997-12-01

I fråga om skyldighet att till statsverket återgälda kostnad för
tagande av blodprov å den som misstänkes för brott samt undersökning
av sådant blodprov skall vad i 31 kap. rättegångsbalken är stadgat om
kostnad, som enligt rättens beslut utgått av allmänna medel, äga
motsvarande tillämpning.

Vad nu stadgats gälle ej blodprov, erforderligt för läkarundersökning,
som någon enligt lag eller författning är skyldig att undergå. Lag
(1976:1138).