Lag (1947:164) om förbud mot politiska uniformer

SFS nr
1947:164
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1947-05-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:333
Upphävd
2002-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:265

1 § Bärande av uniform eller liknande klädedräkt, som tjänar att
utmärka bärarens politiska meningsriktning, vare förbjudet. Förbud
som nu sagts avser jämväl uniformsdel, armbindel eller annat därmed
jämförligt i ögonen fallande kännetecken.

2 § Den som bryter mot vad i 1 § är föreskrivet, döms till böter. Det
som olovligen har burits skall förklaras förverkat. Lag (1991:265).

3 § har upphävts genom lag (1991:265).