Kungörelse (1947:847) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen den 20 december 1946 (nr 817) om bevisupptagning vid utländsk domstol

SFS nr
1947:847
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1947-10-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:708

1 § Har framställning om bevisupptagning vid utländsk domstol
kommit in till Justitiedepartementet skall departementet vid
behov se till att framställningen översätts till den andra
statens språk eller annat språk som den staten godtar. Uppgift
om kostnaden för översättningen skall omedelbart överlämnas
till den svenska domstolen.

Gör svensk domstol framställning enligt den i Haag den 18 mars
1970 dagtecknade konventionen om bevisupptagning i utlandet i
mål och ärenden av civil eller kommersiell natur direkt till
det centrala organet i den andra staten eller i Österrike,
skall vad som sägs om Justitiedepartementet i första stycket
första meningen gälla domstolen. Förordning (2000:708).

2 § Har i fall, då kostnad för bevisupptagning vid utländsk domstol
enligt lag skall utgivas av enskild part, rätten självmant förordnat
om bevisupptagningen, må rätten, om föreläggande att ställa säkerhet
för kostnaden icke efterkommes, genast låta uttaga det belopp som
angivits i föreläggandet.

Vid tingsrätt skall belopp, som sålunda indrivits eller som part
enligt givet föreläggande erlagt till domstolen, ofördröjligen
insättas på tjänstepostgirokonto. Förordning (1970:527).

3 § Sedan uppgift om samtliga kostnader för bevisupptagningen
inkommit till den svenska domstolen har denna, om kostnaden
enligt lag skall utgivas av part, att såvitt täckning ej kan
erhållas ur inbetalt förskott vidtaga erforderliga åtgärder för
kostnadsbeloppets uttagande samt översända det till

1. Justitiedepartementet eller

2. om omedelbar skriftväxling ägt rum med den utländska
domstolen, till denna, eller

3. om bevisupptagningen ägt rum enligt den i 1 § andra stycket
nämnda konventionen, till det centrala organet i den främmande
staten.

Skall kostnaden betalas av allmänna medel, verkställs
utbetalningen i den ordning som är föreskriven för ersättning
av allmänna medel till vittnen. Förordning (2000:708).

4 § I framställning om bevisupptagning vid utländsk domstol
anges

1. den ansökande domstolens namn och postadress samt, om det är
möjligt, den domstol som skall ta upp beviset,

2. parternas namn och postadress och i förekommande fall
motsvarande uppgifter beträffande ombud,

3. målets beskaffenhet och en kort redogörelse för saken,

4. den åtgärd som skall vidtas.

I förekommande fall anges dessutom

1. namn och postadress i fråga om den som skall höras,

2. de frågor som skall ställas till den som skall höras eller
de omständigheter som han skall höras om,

3. den skriftliga handling som skall företes eller den egendom
beträffande vilken syn skall hållas,

4. om visst förfarande skall iakttas vid bevisupptagningen,

5. i vad mån den som skall höras eller fullgöra något enligt
svensk lag är berättigad eller skyldig att vägra göra vad som
begärs av honom. Förordning (2000:708).

5 § Har svensk domstol beslutat om bevisupptagning vid domstol i
Danmark, Finland, Island eller Norge, äger i målet eller ärendet
omedelbar skriftväxling rum med den utländska domstolen.

Skall bevisupptagningen ske i Finland eller Island, får den svenska
domstolen begära att protokoll och andra handlingar över
bevisupptagningen översättes till svenska, danska eller norska språket.
Förordning (1975:619).

6 § Översättning av framställning enligt 4 § skall var bestyrkt.
Sådant bestyrkande skall i fråga om framställning som sägs i 1 § andra
stycket ske av diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller av notarius
publicus.

Kostnad för översättning betalas i fall som avses i första stycket
andra meningen av den svenska domstolen. I fråga om sådan kostnad äger
3 § andra stycket motsvarande tillämpning. Förordning (1975:306).

7 § I bilaga till denna förordning framgår de centrala organ
som avses i 1 § andra stycket och de krav som de staterna
ställer på vilket språk en framställning skall vara översatt
till. Förordning (2000:708).

2000:708

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2000.

Genom denna förordning upphävs cirkulär (1975:305) med
anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om
bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller
kommersiell natur och Utrikesdepartementets föreskrifter
(1988:252) om förfarandet vid översändande av framställning om
bevisupptagning enligt Haagkonventionen den 18 mars 1970 om
bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller
kommersiell natur.

Bilaga

Stat Centralt organ Krav på över-
sättning

Amerikas förenta
stater jämte Guam,
Jungfruöarna och
Puerto Rico U.S. Departement of Justice
Civil Division
Office of Foreign Litigation,
(adr.: 10th and Constitution
Avenue, N.W. Washington D.C.
20004, USA) engelska

Argentina Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto
(adr.: Reconquista 1088,
Buenos Aires, Argentina) spanska

Australien Attorney-General’s Department,
Central Office
(adr.: National Circuit, Barter,
ACT 2600, Australien)

Barbados The Registrar of the Supreme
Court of Barbados
(adr.: Law Courts, Bridgetown,
Barbados)

Cypern Ministry of Justice
(adr.: Nicosia, Cypern) ej franska

Estland Justiitsministeerium
(adr.: Suur-Karja 19, EE-0100
Tallinn, Estland

Frankrike Le Ministère de la Justice,
Service civil de l’entraide
judiciaire internationale
(adr.: 13, Place Vendôme,
75042 Paris Cedex 01,
Frankrike) franska

Israel The Director of Courts
(adr.: 19, Jaffa Road,
Jerusalem, Israel)

Italien Ministry of Foreign Affairs
(adr.: Rom, Italien)

Kina (avser endast
Hongkong) The Registrar of hte Supreme
Court (art. 24, 35)
The Chief Secretary, Hong Kong
(art. 16, 17 35)
(adr.: Hongkong) ej franska

Lettland Ministry of Justice
(adr.: Brivibas Bulvaris 36,
LV-1536 Riga, Lettland)

Luxemburg Le Parquet général près la
Cour supérieure de Justice
(adr.: 12, Côte d’Eich,
Luxembourg-Ville, Luxemburg) franska eller
tyska

Mexico Secretaria de Relaciones
Exteriores Direccion General de
Asuntos Juridicos (adr.: Ricardo
Flores Magón No. 1, Mexico) spanska

Monaco The Directorate of Judicial
Services (adr.: MC 98025,
Monaco Cedex) franska

Nederländerna The Public Prosecutor with
the district court of the Hague
(adr.: Juliana van Stolberglaan
2-4, Haag) engelska, franska,
nederländska eller
tyska

Aruba The Attorney-General in
Aruba of the Joint Court
of Justice of the Netherlands
Antilles and of Aruba
(adr.: Aruba) nederländska,
engelska eller
spanska

Polen Ministerstwo Sprawiedliwosci
Departament Wspolpracy
Miedzynarodowej i Prawa
Europejskiego
(adr.: Al. Ujazdowskie 11,
00-567 Warszawa, Polen)

Portugal The Director General of the
Judiciary Department of
Ministry of Justice
(adr.: Praca do Comércio,
1194 Lisboa Codex, Portugal) portugisiska

Schweiz Departement fédéral de
Justice et Police
(adr.: Bunderain 20,
3003 Bern) tyska, franska
eller italienska

Appenzell
Ausserrhoden antonsgericht Appenzell
A. Rh. (adr.: 9043 Trogen) tyska

Appenzell
Innerrhoden Kantonsgericht Appenzell
A. Rh (adr.: 9050 Appenzell) tyska

Aargau Obergericht des Kantons
Aarga (adr.: 5000 Aargau) tyska

Basel-Landschaft Obergericht des Kantons
Basel-Landschaft
(adr.: 4410 Liestal) tyska

Basel-Stadt Appellationsgericht
Basel-Stadt
(adr.: 4054 Basel) tyska

Bern Justitzdirektion des
Kantons Bern
(adr.: 3011 Bern) tyska eller
franska

Fribourg Tribunal cantonal
(adr.: 1700 Fribourg) tyska eller
franska

Genève Parquet du Procureur
général (adr.: 1211
Genève 3) franska

Glarus Obergericht des Kantons
Glarus (adr.: 8750 Glarus) tyska

Graubünden Justitz-, Polizei- und
Sanitätsdepartement
Graubünden (adr.: 7001
Chur) tyska

Jura Departement de la Justice
(adr.: 2800 Delémont) franska

Luzern Obergericht des Kantons
Luzern (adr.: 6002 Luzern) tyska

Neuchâtel Departement de Justice
(adr.: 2001 Neuchâtel) franska

Nidwalden Kantonsgericht Nidwalden
(adr.: 6370 Stans) tyska

Obwalden Kantonsgericht des Kantons
Obwalden (adr.: 6060 Sarnen) tyska

St. Gallen Kantonsgericht St. Gallen
(adr.: 9001 St. Gallen) tyska

Schaffhausen Obergericht des Kantons
Schaffhausen
(adr.: 8201 Schaffhausen) tyska

Schwyz Kantonsgericht Schwyz
(adr.: 6430 Schwyz) tyska

Solothurn Obergericht des Kantons
Solothurn (adr.: 4500
Solothurn) tyska

Tessin Tribunale di appello
(adr.: 6901 Lugano) italienska

Thurgau Obergericht des Kantons
Thurgau (adr.: 8500
Frauenfeld) tyska

Uri Gerichtskanlzei Uri
(adr.: 6460 Altdorf) tyska

Valais Tribunal cantonal
(adr.: 1950 Sion) franska eller
tyska

Vaud Tribunal cantonal
(adr.: 1014 Lausanne) franska

Zug Obergericht des Kantons
Zug Rechtshilfe
(adr.: 6300 Zug) tyska

Zürich Obergericht des Kantons
Zürich Rechtshilfe
(adr.: 8023 Zürich) tyska

Singapor The Registrar of the
Supreme Court
(adr.: St Andrew’s Road,
Singapore 0617) engelska

Slovakien Ministry of Justice
Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky
Department of International
Law
(adr.: Zupné námestie 13,
813 11 Bratislava, Slovakiska
Republiken) slovakiska

Spanien Ministry of Justice,
Technical Secretariat General
(adr.: San Bernardo 45, 28015
Madrid, Spanien) spanska

Storbritannien och
Nordirland jämte
vissa områden för
vilkas internationella
förbindelser
Storbritannien svarar:
England och Wales The Foreign and Common
wealth Office
(adr.: London SW1A 2AL,
Storbritannien) (art. 2,
16-17)
The Senior Master of the
Supreme Court
(adr.: Royal Courts of Justice,
Strand, London WC2A 2LL,
Storbritannien) engelska

Skottland The Scottish Executive Justice
Departement, Civil Justice &
International Division
(adr.: Hayweight House, 23
Lauriston Street, Edinburgh,
EH3, 9DQ

Nordirland The Master (Queen’s Bench and
Appeals), Royal Courts of
Justice (adr.: Chichester Street
BT1 3JF Belfast, Nordirland)

Suveräna basområdena
Akrotiri och Dhekelia The Senior Registrar of the
Judge’s Court of the Sovereign
Base Areas (adr.: Akrotiri och
Dhekelia)
(art. 16, 17, 18, 24) ej franska

Anguilla The Registrar of the East
Caribbean Supreme Court
(art.16-18)
The Governor of Anguilla
(art. 24)
(adr.: Anguilla) ej franska

Caymanöarna His Excellency the Governor
(art. 24)
The Attorney-General
(art.16, 17)
The Clerk of the Grand Court
(art. 18)
(adr.: Cayman Islands) ej franska

Falklandsöarna The Governor (art. 24)
The Judge of the Supreme
Court of the Falkland Islands
(art. 16, 17, 18)
(adr.: Stanley, Falkland
Islands) ej franska

Gibraltar The Deputy Governor
(art. 16, 17, 24)
The Registrar of the Supreme
Court of Gibraltar
(art. 18)
(adr.: Gibraltar) ej franska

Guernsey The Bailiff, Deputy Bailiff,
any Jurat of the Royal
Court of Guernsey, the
Chairman of a Jurat of the Court
of Alderney and
the Seneschal (or Deputy) of
the Court of the Seneschal
of Sark
(adr.: Guernsey, Channel
Islands)

Isle of Man er Majesty’s First Deemster
and Clerk of the Rolls
(adr.: Rolls Office, Douglas,
Isle of Man) ej franska

Jersey The Royal Court of Jersey
(adr.: Jersey, Channel Islands,
Storbritannien)

Sydafrika Departement of Justice, The
Director General
(adr.: Private Bag X81,
Pretoria, RSA 0001 ej franska

Tjeckiska republiken The Ministry of Justice
of the Czech Republic
(adr.: 128 10 Praha 2,
Vysehradská 16, Tjeckiska
republiken)

Tyskland tyska av auktoriserad
översättare

Baden-Würtemberg Justizministerium
Baden-Württemberg
(adr.: Schillerplatz 4,
D-70173 Stuttgart)

Bayern Bayerisches Staatsministerium
der Justiz, Justizpalast
(adr.: Prielmayerstrasse 7,
D-80335 München)

Berlin Senatsverwaltung für Justiz
von Berlin
(adr.: Salzburger Strasse 21-25,
D-10825 Berlin)

Brandenburg Ministerium der Justiz des
Landes Brandenburg
(adr.: Heinrich-Mann-Allee 107,
D-14460 Potsdam)

Bremen Der Präsident des Landgerichts
(adr.: Domsheide 16,
D-28195 Bremen)

Hamburg Präsident des Amtsgerichts
Hamburg
(adr.: Sievekingplatz 1,
D-20335 Hamburg)

Hessen Hessisches Ministerium der
Justiz (adr.: Luisenstrasse 13
D-65185 Wiesbaden)

Mecklenburg-Vorpommern Ministerium für Justiz, Bundes-
und Europaangelegenheiten des
Landes
Mecklenburg-Vorpommern (adr.: Demmlerplatz 14,
D-19053 Schwerin)

Niedersachsen Niedersächsisches Justizministerium
(adr.: Am Waterlooplatz 1,
D-30169 Hannover)

Nordrhein-Westfalen Präsident des Oberlandesgerichts
Düsseldorf
(adr.: Cecilienallee 3
D-40474 Düsseldorf)

Rheinland-Pfalz Ministerium der Justiz
(adr.: Ernst-Ludwig-Strasse 3,
D-55116 Mainz)

Saarland Ministerium der Justiz des
Saarlandes
(adr.: Zähringerstrasse 12
D-66119 Saarbrücken)

Sachsen Sächsisches Staatsministerium
der Justiz
(adr.: Archivstrasse 1,
D-01097 Dresden)

Sachsen-Anhalt Ministerium der Justiz des
Landes Sachsen-Anhalt
(adr.: Wilhelm-Höpfner-Ring 6,
D-39116 Magdeburg)

Schleswig-Holstein Der Justizminister des Landes
Schleswig-Holstein
D-24103 Kiel)

Thüringen Thüringer Justizministerium
(adr.: Alfred-Hess-Strasse 8
D-99094 Erfurt)

Venezuela Ministerio de Relaciones
Exteriores
Dirección de Servicio
Consular Nacional
(adr.: Esquina Principal frente a
la Plaza Bolívar, Caracas,
Venezuela) spanska

Österrike Bundesministerium für Justiz,
(adr.: Museumstrasse 7
A-1070 Wien) tyska