Kungörelse (1947:950) om fingeravtryck m.m.

SFS nr
1947:950
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F3
Utfärdad
1947-12-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:824
Upphävd
1992-08-01

1 § Fingeravtryck och fotografi skola tagas av den som av myndighet i
riket

1. häktats som misstänkt för brott eller samhällsfarlig asocialitet
eller i anledning av att fråga uppstått om hans utlämnande till
främmande stat, eller

2. anhållits som misstänkt för brott, om han är okänd och undandrager
sig att uppgiva namn, hemvist eller födelsetid eller därom lämnar
uppgifter, vilka kunna antagas vara osanna, eller

3. anhållits som misstänkt för brott, därest fingeravtryck eller
fotografianses vara till gagn för att utröna, om den anhållne förövat
brottet eller annat brott, eller för att eljest vinna erforderlig
utredning eller därest den anhållne anses farlig för den allmänna
säkerheten eller sedligheten, eller

4. tagits i förvar i anledning av att fråga uppstått om hans avvisning,
förpassning, förvisning eller utvisning ur riket; dock skall i fall som
avses i 34 och 70 §§ utlänningslagen fingeravtryck och fotografitagas
endast då sådant påkallas av särskild anledning.

Fingeravtryck och fotografi skola jämväl tagas av den som vid sin
ankomst till riket icke tillförlitligen kan styrka sin identitet.
Kungörelse (1967:511).

2 § Då så erfordras för vinnande av utredning om brott, varå fängelse
kan följa, må fingeravtryck och fotografi tagas av den som misstänkes
för brottet, även om han icke är anhållen eller häktad därför, ävensom
av person som icke är misstänkt för brottet. Kungörelse (1967:511).

3 § Av den som är anhållen eller häktad som misstänkt för brott må
jämväl tagas avtryck av hand eller fot. Vad nu sagts gälle ock annan, om
det erfordras för att vinna utredning om brott, varå fängelse kan följa.
Kungörelse (1967:511).

4 § Har den, av vilken jämlikt 1 § tagits fotografi, sedermera
förändrats till utseendet eller föreligger eljest skälig anledning, må
nytt fotografi tagas; dock må sådan åtgärd vidtagas endast i fråga om
person, som icke är på fri fot.

5 § Avtryck och fotografi som i denna kungörelse sägs tagas där så kan
ske genom vederbörande undersökningsledares försorg. Skall åtgärden
vidtagas annorledes än i samband med förundersökning angående brott,
ankommer det på vederbörande polismyndighet att vidtaga densamma.

Har fingeravtryck eller fotografi, som jämlikt 1 § skall tagas, ej
tagits av myndighet som nu är sagd, skall myndigheten underrätta
styresmannen för den kriminalvårdsanstalt, där personen förvaras,
varefter åtgärden vidtages i anstalten. Kungörelse (1974:522).

6 § Fingeravtryck och fotografi, som tagits enligt denna kungörelse,
skola i erforderligt antal exemplar jämte beskrivning av personen
skyndsamt insändas till rikspolisstyrelsen. Kungörelse (1967:511).

7 § Närmare anvisningar rörande sättet för tagande av fingeravtryck och
fotografi samt om antalet sådana avtryck och fotografier meddelas av
rikspolisstyrelsen. Kungörelse (1967:511).