Kungörelse (1948:196) med bestämmelser angående tillämpningen av förordningen om ersättning och belöning av statsmedel vid biträde åt ordningsmakten

SFS nr
1948:196
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F3
Utfärdad
1948-04-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:842
Upphävd
1988-08-01

1 § Ansökan om ersättning enligt förordningen om ersättning och
belöning av statsmedel vid biträde åt ordningsmakten göres hos
polischefen i den ort, där ingripandet ägde rum eller skadan
inträffade. Polischefen har att med eget yttrande insända ansökningen
till länsstyrelsen.

Ärende rörande ersättning och belöning skall avgöras utan dröjsmål.

Länsstyrelsen skall sända beslut om ersättning eller belöning till
rikspolisstyrelsen, som skall betala ut beloppet. Kungörelse
(1964:852).

2 § Den som enligt nyssnämnda förordning inkallats till förhör vid
allmän domstol äger åtnjuta ersättning för inställelsen av allmänna
medel enligt de grunder och i den ordning, som stadgats för vittnen i
brottmål.

3 § Statsverkets rätt mot den som är ansvarig för skada, som avses i
nämnda förordning, skall bevakas av den länsstyrelse, som prövat
ärendet. Finnes anledning antaga att den som är ansvarig för skadan
saknar förmåga att återgälda belopp, som utgivits av statsmedel, må
länsstyrelsen icke mot honom vidtaga åtgärder, som föranleda kostnader
för statsverket.

4 § har upphävts genom kungörelse (1964:852).

5 § Talan mot länsstyrelsens beslut om ersättning föres hos Kungl.
Maj:t genom besvär. Kungörelse (1964:852).