Kungörelse (1948:691) angående den militära rättsvården

SFS nr
1948:691
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1948-11-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:187
Upphävd
1987-06-01

19 § Om en befattningshavare som har rätt att ålägga
ersättningsskyldighet vid avdelningen finner att staten bör bära
förlusten eller skadan får han besluta att avskriva beloppet, om detta
inte överstiger femtusen kronor.

Befattningshavaren får bemyndiga förvaltningsmyndigheter som är
underställda honom att besluta om avskrivning av belopp som inte
överstiger femhundra kronor. Ett sådant bemyndigande får lämnas också
till kompanichef eller kompaniadjutant eller likställd
befattningshavare när det är fråga om sådan egendom som han brukar ta
befattning med och som har lämnats ut från förråd.

Om i ett visst fall flera förluster eller skador har inträffat skall
hänsyn tas till det sammanlagda ersättningsbeloppet. Förordning
(1981:365).

29 § Har annan än bestraffningsberättigad befattningshavare verkställt
beslag av alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel, vilka
skäligen kunna antagas vara förverkade enligt 1 § lagen (1958:205) om
förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m., skall anmälan skyndsamt
göras till den bestraffningsberättigade, som har att omedelbart pröva,
om beslaget skall bestå.

Anmälan som avses i första stycket skall även göras, om förman
beslutat fråntaga krigsman berusningsmedel eller annan egendom enligt
36 § tredje eller fjärde stycket militära rättegångslagen (1948:472).

Beslut om förstörande eller försäljning av egendom som avses i första
och andra styckena meddelas av den bestraffningsberättigade.
Förordning (1976:920).

36 § Insättning i och uttagning ur militärhäkte verkställes av
föreståndaren för häktet. Då fråga är om någon som har högre
tjänsteställning än föreståndaren, skall insättning och uttagning ske
i närvaro av regementsofficer som därtill beordrats av den som har
uppsikt över häktet.

Före insättningen fråntages den som skall förvaras i häktet vapen samt
tändstickor och annat, varmed han kan anlägga eld eller eljest göra
skada, ävensom sådant som han eljest icke äger innehava under
förvaringen. På det som fråntagits honom lämnas kvitto.

Vid uttagningen skall till den förvarade återlämnas vad som fråntagits
honom, om ej annat följer av 36 § tredje eller fjärde stycket militära
rättegångslagen (1948:472). Sker uttagningen för tillfälligt ändamål,
återlämnas endast sådant som är behövligt för ändamålet samt, om den
förvarade det begär, tillhörigheter för personligt bruk. Förordning
(1976:920).

46 § Verkställighet av disciplinbot som ålagts i form av löneavdrag
skall börja så snart ske kan. Den som har att befordra straffet till
verkställighet bestämmer hur stort avdrag som skall göras vid varje
avlöningstillfälle. Erforderliga kontrollföreskrifter rörande
verkställigheten av sådana löneavdrag meddelas av försvarets
civilförvaltning.

Kan disciplinbot som ålagts i form av löneavdrag helt eller delvis ej
verkställas eller har disciplinbot ådömts i penningar, skall den som
har att befordra straffet till verkställighet uppta sålunda oguldet
belopp i en längd, vari jämväl antecknas den dömdes fullständiga namn,
personnummer och hemvist, den domstol eller befattningshavare som
meddelat straffbeslutet, dagen för beslutet och dettas innehåll.
Längden avslutas månadsvis och insänds senast den 15 i närmast
följande månad i två exemplar till länsstyrelsen som skall översända
den till kronofogdemyndigheten för verkställighet i enlighet med vad
som är stadgat om indrivning och redovisning av böter. Formulär till
sådan längd fastställs av riksskatteverket efter samråd med försvarets
civilförvaltning.

Har domstol upphävt eller ändrat straffbeslut som upptagits i längd
varom i andra stycket sägs skall den som haft att befordra
straffbeslutet till verkställighet ofördröjligen underrätta
länsstyrelsen därom.

Vad i första-tredje styckena sägs skall i tillämpliga delar gälla även
sådant löneavdrag eller betalning av visst belopp i penningar, som
jämlikt 4 § tredje stycket och 10 § första stycket lagen (1973:18) om
disciplinstraff för krigsmän trätt i stället för fritidsstraff eller
del därav. Förordning (1979:204).

50 § Över meddelade tillrättavisningar skola fortlöpande anteckningar
verkställas i förteckning, vari införes den tillrättavisades full
ständiga namn och registreringsnummer, grad eller tjänsteklass, kort
fattad redogörelse för förseelsen med angivande av den benämning för
seelsen har i brottsbalken, tiden för dess begående, dag för förhör
enligt 67 § första stycket militära rättegångslagen, den befattnings
havare som meddelat tillrättavisningen, dagen för dess åläggande,
tillrättavisningens beskaffenhet och verkställighetstiden.

Förteckning som nu sagts föres såvitt angår personal som har högst
furirs tjänstegrad eller tjänsteklass av närmast tillrättavisnings
berättigad befattningshavare och såvitt angår övriga av befatt
ningshavare som försvarsgrenschef bestämmer.

Det åligger regementschef och chef för motsvarande förband att med
biträde av auditören minst en gång varje halvår granska de förteck
ningar som avse personal som innehar högst furirs tjänstegrad eller
tjänsteklass.

Formulär till förteckning över tillrättavisningar fastställes av
försvarets civilförvaltning. Förordning (1975:1301)

51 § Den som har omhändertagits jämlikt 36 § första stycket militära
rättegångslagen (1948:472) och som ej efter läkarundersökning enligt
andra stycket nämnda paragraf skall föras till militär
sjukvårdsavdelning eller sjukhus eller kvarstanna där, skall förvaras
i militärhäkte eller, om sådant icke finnes att tillgå, i annan
lämplig lokal. Har omhändertagandet skett på grund av berusning, skall
den förvarade därvid underkastas regelbunden tillsyn och genast föras
över till militär sjukvårdsavdelning eller sjukhus, om hans tillstånd
ger anledning till det.

Om behandlingen av den som tagits i förvarsarrest stadgas i 35 § och
86 § andra stycket militära rättegångslagen. Förvarsarrestant må
förvaras i militärhäkte, där sådant finnes. Förordning (1976:920).

53 § Beträffande varje i militärhäkte förvarad häktad person skall den
som har uppsikt över häktet låta upprätta kort, utvisande den häktades
fullständiga namn och registreringsnummer, vem som beslutat om
frihetsberövandet, beslutets innehåll samt den tid förvaringen varat.
Kortet skall även innehålla alla erforderliga uppgifter rörande
nöjdförklaring som avgivits i häktet samt uppgift om dagen då sådan
begäran skett som sägs i 10 § tredje stycket lagen (1974:202) om
beräkning av strafftid m.m.

Formulär till kort som avses i första stycket fastställes av för
svarets civilförvaltning. Förordning (1975:1301)

55 § Över förvarsarrestanter, vilka ej jämlikt 86 § andra stycket
militära rättegångslagen (1948:472) skola anses såsom häktade, samt
över personer som omhändertagits jämlikt 36 § nämnda lag skall
fortlöpande förteckning föras med angivande av vederbörandes
fullständiga namn och registreringsnummer, vem som beslutat om
frihetsberövandet, beslutets innehåll samt den tid förvaringen varat.
Har beslut enligt 36 § tredje eller fjärde stycket militära
rättegångslagen meddelats, skall även sådant beslut anges i
förteckningen. Förordning (1976:920).