Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

SFS nr
1958:642
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1958-12-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:606

1 § I mål om förklaring att en viss man inte är far eller om
fastställande av faderskap kan rätten på yrkande av någon av parterna
eller när det annars behövs förordna om blodundersökning eller annan
undersökning rörande ärftliga egenskaper som kan ske utan nämnvärt men.
Förordnandet kan avse modern och barnet samt, i mål om förklaring att en
viss man inte är far, mannen i äktenskapet och, i mål om fastställande
av faderskap, man mot vilken talan förs. Finns det anledning att anta
att någon annan man har haft samlag med modern under den tid då barnet
kan vara avlat, får förordnandet avse också denne.

Innan förordnande meddelas, skall den som förordnandet skulle avse
beredas tillfälle att yttra sig. Lag (1985:369).

1 a § Sedan ett faderskap har fastställts genom bekräftelse eller
genom dom som har vunnit laga kraft, kan rätten förordna om en sådan
undersökning som avses i 1 §, om det först efter bekräftelsen eller
domen har framkommit omständigheter som ger anledning till antagande
att någon annan man än den som har fastställts vara far har haft
samlag med modern under tid då barnet kan vara avlat. Förordnandet
kan avse den som har fastställts vara far, modern, barnet eller den
andre mannen.

Har faderskapet fastställts genom bekräftelse, kan förordnande
enligt första stycket meddelas i mål om att bekräftelsen saknar
verkan mot den som har lämnat den. Ett sådant förordnande kan begäras
av någon av parterna i målet. Har någon talan inte väckts om att
bekräftelsen saknar verkan, prövas frågan om förordnande enligt
första stycket enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Ett sådant
förordnande kan begäras av den som kan vara part i ett mål om att
bekräftelsen saknar verkan.

Har faderskapet fastställts genom dom som har vunnit laga kraft,
prövas frågan om förordnande enligt första stycket enligt lagen om
domstolsärenden. Ett sådant förordnande kan begäras av någon av
parterna i det tidigare målet.

Innan förordnande enligt första stycket meddelas, skall den som
förordnandet skulle avse beredas tillfälle att yttra sig.
Lag (1996:254).

1 b § Beslut om förordnande enligt 1 a § i ett ärende som avses i
lagen (1996:242) om domstolsärenden får överklagas särskilt. Sedan
utlåtande över undersökningen har avgetts eller frågan om
undersökning har förfallit, får ärendet avskrivas.

Ärenden om förordnande enligt 1 a § tas upp av rätten i den ort där
barnet har sitt hemvist eller, om det har avlidit, av den rätt som
har att ta upp tvist om arv efter barnet. Finns det inte någon annan
behörig domstol, tas ärendet upp av Stockholms tingsrätt.
Lag (1996:254).

2 § Rätten kan vid vite förelägga den som avses med förordnande enligt 1
eller 1 a § att med intyg av behörig sakkunnig visa att sådant blodprov
som behövs för blodundersökning har tagits på honom eller henne eller
att han eller hon har undergått annan undersökning rörande ärftliga
egenskaper. I fråga om barn som inte har fyllt arton år skall
föreläggandet ges barnets vårdnadshavare. Lag (1982:1060).

2 a § Följs inte ett föreläggande vid vite enligt 2 §, kan
rätten i stället för att förelägga nytt vite besluta om
biträde av Polismyndigheten för att undersökningen ska komma
till stånd.

I fråga om barn som inte har fyllt arton år får beslut om
biträde av Polismyndigheten meddelas endast om det finns
särskilda skäl. Sådant biträde får inte lämnas om det finns
risk, som inte är ringa, för att barnet ska ta skada av
detta.

Om kostnad för biträde av Polismyndigheten har betalats av
allmänna medel, ska den som har varit föremål för biträdet
betala tillbaka kostnaden till staten. I fråga om barn som
inte har fyllt arton år ska betalningsskyldigheten i stället
fullgöras av barnets vårdnadshavare. Lag (2014:606).

3 § Har rätten förordnat om undersökning enligt denna lag, skall
kostnad för att ta blodprov, kostnad för blodundersökning samt skälig
ersättning för annan undersökning betalas av allmänna medel.

Har undersökningen utförts på anmodan av socialnämnd skall nämnden
betala de kostnader som anges i första stycket. Lag (1996:1629).

4 § har upphävts genom lag (1996:1629).

5 § har upphävts genom lag (1996:1629).

6 § har upphävts genom lag (1996:1629).