Kungörelse (1962:370) om avveckling av rekognitionsavgifterna till Danviks hospital

SFS nr
1962:370
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1962-05-25

Kungl. Maj:t har med stöd av riksdagens beslut funnit gott förordna,
att skyldighet att vid förvärv av jord, som tillhört Danviks
hospital, utgiva rekognitionsavgift till hospitalet icke skall
föreligga beträffande fång, för vilket fångeshandling upprättas den
1 januari 1963 eller senare.