Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:450) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Irland den 6 november 1959 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet

SFS nr
1962:450
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1962-06-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:988
Upphävd
1989-01-01

Kungl. Maj:t, som den 10 februari 1961 utfärdat kungörelse (nr 38) om
tillämpning av ett mellan Sverige och Irland den 6 november 1959
ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter
å inkomst och förmögenhet, har funnit gott att i anslutning därtill
meddela följande anvisningar rörande förfarandet vid tillämpningen av
avtalet.

A. Beträffande fysiska och juridiska personer, som äro bosatta i
Sverige

1. Önskar fysisk eller juridisk person, som enligt förenämnda avtal
och kungörelse är bosatt i Sverige, vinna befrielse från skyldighet
att i Irland erlägga skatt för i art. VII i avtalet angiven ränta
eller för sådan royalty eller sådant kapitalbelopp, som omtalas i art.
VIII, eller önskar fysisk person, som nyss nämnts, vinna befrielse
från att i Irland erlägga skatt för i art. XVI i avtalet avsedd
pension eller för livränta, som omförmäles i art. XVIII, har han att
därom ingiva ansökan till länsstyrelsen i det län, inom vilket
sökandens hemortskommun är belägen. Ansökningen skall, i fall då
yrkandet innefattar återbetalning av erlagd irländsk skatt, avfattas å
blankett enligt av irländsk myndighet fastställt formulär med
beteckningen Form 01 (Company) resp. Form 01 (Individual) /k/ (Bilaga
1 resp. 2) /-k/ /n1/. Enligt å formulären upptagen föreskrift kan
yrkande om återbetalning av irländsk skatt bifallas endast om det
framställes inom sex år räknat från utgången av det taxeringsår, då
inkomsten tagits till beskattning. Om yrkandet icke avser
återbetalning av erlagd skatt utan befrielse från skatteavdrag vid
källan för i framtiden utfallande inkomstbelopp, skall ansökan
avfattas å formulär med beteckningen Form 03 (Company) resp. Form 03
(Individual) /k/ (Bilaga 3 resp. 4) /-k/ /n1/. Blankett till ansökan,
varom ovan sägs, tillhandahålles av länsstyrelsen.

//n1// Bilagorna äro här uteslutna; upplysning om deras innehåll kan
erhållas hos länsstyrelserna.

Vederbörande taxeringsintendent har att, efter det ansökan varom nu
sagts inkommit till länsstyrelsen, undersöka förutsättningarna för
skattebefrielse med hänsyn till sökandens bosättning. Därest sådan
förutsättning befinnes föreligga, har taxeringsintendenten att därom å
ansökningen kostnadsfritt teckna intyg, varefter ansökningen av
taxeringsintendenten översändes till vederbörande myndighet i Irland
/The Secretary, Revenue Commissioners, Claims Branch, 9–10 Upper
O’Connell Street, Dublin, Ireland/.

Har i ansökningen angiven inkomst ännu icke blivit föremål för
beskattning i Sverige, men befinnes att skattskyldighet föreligger för
densamma, verkställer taxeringsintendenten erforderliga anteckningar
till ledning för blivande taxering i Sverige.

2. Därest irländsk myndighet för vinnande av skattebefrielse i Irland
i andra fall än under 1. sagts fordrar ett officiellt intyg angående
den skattskyldiges bosättning i Sverige, åligger det vederbörande
taxeringsintendent att — då förutsättning därför föreligger — på
begäran av den skattskyldige kostnadsfritt utfärda sådant intyg.

B. Beträffande fysiska och juridiska personer, som äro bosatta i
Irland

1. För tillämpning av avtalets bestämmelser /se t.ex. art. XXIII (1)/
kan irländsk myndighet hava behov av vissa upplysningar rörande
beskattning i Sverige av en person, som är bosatt i Irland, eller
rörande svenskt aktiebolag som verkställer utdelning till sådan
skattskyldig (t.ex. angående bolagets taxering, beloppet av erlagd
skatt, aktiekapital eller utdelningsprocent). Till irländsk myndighet
lämnade uppgifter angående beskattning i Sverige styrkas genom
företeende av svensk debetsedel. Upplysningar rörande svenskt
aktiebolag varom nyss nämnts lämnas, på begäran av irländsk myndighet,
genom finansdepartementets förmedling.

2. Beträffande förfarandet vid befrielse från kupongskatt för person
som är bosatt i Irland stadgas i kungörelsen (1974:17) om kupongskatt
för person som är bosatt i Irland, m.m. Ansökan enligt 5 § nämnda
kungörelse bör avfattas på blankett enligt formulär med beteckningen
Fi 219 /k/ (Bilaga 5) /-k/ /n2/. Blanketter enligt detta formulär
tillhandahållas av riksskatteverket (adress Fack, 171 94 Solna) och av
vederbörlig irländsk myndighet. Kungörelse (1974:18).

//n2// Bilagan har uteslutits här. Upplysning om dess innehåll kan
erhållas hos riksskatteverket.

3. Skattskyldig, som enligt förenämnda avtal är bosatt i Irland och
som i annat fall än ovan under 2. sägs vill framställa yrkande om
skattebefrielse i Sverige, bör upptaga sådant yrkande i vederbörlig,
härstädes avgiven självdeklaration. Därest såsom förutsättning för
skattebefrielse i Sverige gäller, att vederbörande är skattskyldig i
Irland för inkomsten i fråga, skall vid deklarationen fogas intyg av
irländsk myndighet (Inspector of Taxes) att sådan skattskyldighet
föreligger.

4. Skattskyldig, som vill yrka befrielse från svensk skatt, bör
iakttaga de å engelska språket avfattade, tryckta anvisningar, vilka
utarbetats till ledning härför /k/ (Bilaga 6) /-k/ /n3/.
Anvisningarna, vilka äro betecknade Fi 220, kunna erhållas hos
länsstyrelserna samt vederbörlig irländsk myndighet.

//n3// Bilagan är här utesluten; upplysning om dess innehåll kan
erhållas hos länsstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

1988:988

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

2. Genom förordningen upphävs

a) kungörelsen (1961:38) om tillämpning av ett mellan Sverige och Irland
den 6 november 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning
beträffande skatter å inkomst och förmögenhet,

b) kungörelsen (1962:450) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av
avtalet mellan Sverige och Irland den 6 november 1959 för undvikande av
dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet,

c) kungörelsen (1974:17) om kupongskatt för person som är bosatt på
Irland, m. m.

3. De angivna författningarna tillämpas fortfarande på inkomst och
realisationsvinst som förvärvas före den 1 januari 1989 och på
förmögenhet som taxeras före år 1990.