Kungörelse (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge;

SFS nr
1962:513
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1962-09-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:752

Kungl. Maj:t har, med avseende å verkställighet jämlikt lagen den 21
september 1962 om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda
i Danmark, Finland, Island eller Norge, ävensom redovisning av influtet
belopp, funnit gott förordna som följer.

Framställning direkt hos Kronofogdemyndigheten

1 § När en framställning om verkställighet görs direkt av
sökanden enligt lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av
underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller
Norge, skall Kronofogdemyndigheten skyndsamt vidta alla
åtgärder som krävs för indrivningen och som det inte finns
något lagligt hinder mot. Anser Kronofogdemyndigheten att det
behövs bevis om att dom, beslut eller förbindelse som åberopas
uppfyller de villkor för verkställighet som anges i 1 § andra
stycket i lagen, skall den, i enlighet med 3 § i lagen, begära
sådant bevis hos den berörda myndigheten i den stat där
handlingen tillkom. Förordning (2006:752).

2 § Belopp, som influtit vid indrivningen, skall, om det ej
lyftes hos Kronofogdemyndigheten, med posten översändas till
sökanden eller till annan, som denne bestämmer.
Förordning (2006:752).

3 § När underhållsbidraget eller annat belopp varom fråga är
till fullo indrivits, skall Kronofogdemyndigheten återställa
handlingarna med besked härom till sökanden. Vad nu sagts
skall äga motsvarande tillämpning, om hinder finnes möta för
verkställighet här i riket. Förordning (2006:752).

Framställning genom utländsk myndighet

4 § Behöriga att översända en sådan framställning som avses i
2 § tredje stycket i lagen är

i Danmark: Restanceindrivelsemyndigheden,

i Finland: behörig utmätningsman eller, om det är ovisst vilken
utmätningsman som är behörig, Justitieministeriet,

i Island: Justitieministeriet, samt

i Norge: Folketrygdkontoret for utenlandssaker.
Förordning (2006:752).

5 § Vad som sägs i 1 § gäller även när framställning sker
genom en utländsk myndighet. Förordning (2002:90).

6 § Belopp, som influtit vid indrivningen, skall redovisas till
den utländska myndigheten eller annan, som myndigheten
bestämmer. Närmare föreskrifter om redovisningen meddelas av
Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:752).

7 § Har upphävts genom förordning (1975:810).

8 § När underhållsbidraget eller annat belopp varom fråga är
till fullo indrivits, skall Kronofogdemyndigheten återställa
handlingarna med besked härom till den utländska myndigheten.
Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämpning, om hinder
finnes möta för verkställighet här i riket.
Förordning (2006:752).

9 § Har den utländska myndigheten hemställt, att meddelande i ärendet
måtte sändas direkt till den underhållsberättigade eller annan, bör
denna begäran efterkommas. Då ärendet avslutats, böra i dylikt fall
handlingarna översändas till den som myndigheten sålunda angivit, om
ej annat begärts.